Słowo od prezeski

[GRI 2-22; GRI 2-23; GRI 2-24]

Szanowni Państwo

Cieszymy się, że możemy przekazać na Państwa ręce kolejny - ósmy raport poświęcony naszym działaniom na rzecz społecznej odpowiedzialności. Rok 2022 był wymagający. Trwająca agresja Rosji na Ukrainę powodowała wiele niepewności i trosk o to, co przyniesie jutro. Jednocześnie był to moment, w którym społeczeństwo polskie wykazało się ogromną solidarnością wspierając osoby, które szukały dla siebie miejsca do życia i pracy w Polsce. Duża wrażliwością społeczną wykazał się biznes, który zdawał egzamin ze społecznej odpowiedzialności w praktyce. Mimo czasu lęków i niepokoju wszyscy pokazaliśmy jak można zadbać o drugą osobę.

Wymiar społeczny był mocno podkreślany przez UE również w kontekście biznesowym. Trwające prace nad Dyrektywą o należytej staranności w łańcuchu wartości wyrażały troskę o drugiego człowieka i ochronę jego praw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu świętowało dziesięciolecie Karty Różnorodności w Polsce.

Świat postpandemiczny na nowo uczył się funkcjonowania w rzeczywistości poza Internetem i wirtualnych spotkań. Pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na podejściu do pracy i edukacji. Osoby pracujące przedefiniowały swoje oczekiwania względem pracodawców a pracodawcy odpowiedzieli stwarzając możliwości pracy zdalnej przy jednoczesnym zadbaniu o relacje międzyludzkie.

Wydarzenia ostatnich kilu lat z dużą mocą uświadomiły wszystkim, w jak trudnych warunkach możemy się znaleźć. Otworzyło to nasze umysły na potrzebę zadbania o otoczenie i ludzi, w nim funkcjonujących. Stąd 2022 to rok wielu inicjatyw poświęconych zrównoważonemu rozwojowi. W maju spotkaliśmy się z Państwem na 9. Targach CSR, gdzie również mocno podkreślaliśmy tematy związane z włączeniem i różnorodnością. Kontynuowaliśmy nasze flagowe projekty oraz rozwijaliśmy najnowsze przedsięwzięcia jak inicjatywę Chapter Zero Poland – program dla zarządów i rad nadzorczych poświęcony edukacji oraz wymianie dobrych praktyk na rzecz klimatu.

Jesteśmy organizacją pozarządową, w DNA której zapisano zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność. Nasza strategia zorientowana jest na edukowanie i włączanie do działań służących zrównoważonemu rozwojowi. W roku 2022 Walne Zebranie Członków przyjęło nową strategię FOB na lata 2022-2024 Nie posiadamy odrębnej strategii zrównoważonego rozwoju, jednak wszystkie nasze programy i projekty mają w swoich celach realizację działań społecznych i środowiskowych. Zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie chcemy inicjować, wspierać, edukować i rozwijać partnerstwa oraz dostarczać wysokiej jakości wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie dbamy o to, aby jako organizacja minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko poprzez codzienną uważność i wybór, tam, gdzie to możliwe takich usług i wykonawców, dla których ten obszar jest równie istotny. W swojej działalności zwracamy uwagę na prawa człowieka wybierając podmioty, do współpracy, które szanują prawa innych. Wspomniane kwestie regulowane są przyjętymi politykami jak polityka zakupowa czy środowiskowa. Publikując raporty społeczne chcemy na bieżąco dzielić się kwestiami, które są dla nas kluczowe, podejmowanymi wyzwaniami i trudnościami, jakie przynosi działalność pozarządowa. Kluczowymi tematami dla FOB w 2022 były: zarządzanie różnorodnością, zmiany klimatu, raportowanie ESG.

Dla mnie był to drugi rok pełnienia funkcji Prezeski i Dyrektorki Generalnej FOB. Będąc odpowiedzialną za zespół mam nadzieję, że mimo różnych trudności, jakie doświadczaliśmy w złożonej rzeczywistości potrafiłam ich wesprzeć we wspólnych staraniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. W chwili publikowania raportu znamy już skład nowego zarządu. Zdecydowałam się nie kandydować na kolejną kadencję.

Siłą naszej organizacji są ludzie, dzięki nim podejmujemy się trudnych zadań które mają służyć naszym interesariuszom. Potrzeby i oczekiwania interesariuszy to ważny głos dla planowania i wdrażania inicjatyw w FOBie. Niniejszy raport traktujemy jako ważny element komunikacji z naszym otoczeniem zewnętrznym prezentując dane na temat naszego systemu zarządzania, wyników finansowych i najważniejszych osiągnięć.

Dokument, podobnie jak w ubiegłych latach został przygotowany w oparciu o standardy GRI. W tym roku organizacje, które decydują się na publikowanie raportów pozafinansowych zgodnych z wytycznymi GRI robią to z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. Widoczne jest to w nazwach i numeracji wskaźników. Staraliśmy się aby wprowadzone modyfikacje nie wpłynęły na czytelność prezentowanych danych, ich jakość oraz możliwość porównywania z wcześniejszymi edycjami raportu. Struktura raportu pozostała bez zmian.

Zapraszam do lektury i kontaktu z naszą organizacją.

Marzena Strzelczak
Prezeska i dyrektorka generalna FOB