O FOB

[2-1; 2-2; 2-6; 2-28]

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) to stowarzyszenie zarejestrowane w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 5/20. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2000 roku. Jest organizacją reprezentującą sektor pozarządowy. Podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie organizacji jest jej statut. Głównym obszarem aktywności jest Polska jednak ze względu na posiadane partnerstwa i współpracę międzynarodową z takimi organizacjami jak:

  • CSR Europe
  • World Business Council for Sustainable Development,
  • SDSN,
  • GRI,
  • Platforma Kart Różnorodności pod patronatem Komisji Europejskiej

Jej zasięg wykracza poza granice jednego kraju. FOB jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact oraz członkiem koalicji Business for Nature i Open for Business.

Ze względu na swoją strukturę organizacyjną raportowaniem objęta jest cała organizacja.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją ekspercką. Partnerem dla rozwoju odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce z różnych sektorów ze szczególnym uwzględnieniem sektora biznesu. Inicjatorem i propagatorem różnorodnych przedsięwzięć sprzyjających budowaniu partnerstw międzysektorowych, rozwijającym wiedzę i kompetencje w kluczowych dla CSR obszarach.

FOB realizuje swoje cele w oparciu o przyjętą misję:

Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes.

Uwzględnia swoją wizję:

Jesteśmy platformą współpracy i dialogu wyznaczającą trendy oraz kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. W tym celu inicjujemy programy i projekty dające możliwość poznania idei odpowiedzialności oraz wdrożenia jej w życie w każdej zainteresowanej organizacji biznesowej. Kładziemy nacisk na współpracę międzysektorową, dzięki której możliwa jest faktyczna zmiana.

Kieruje się wartościami takimi jak:

  • Odwaga, która oznacza dla nas otwartość, innowacyjność, zaangażowanie
  • Spójność, która oznacza dla nas konsekwencję, niezależność i etykę
  • Wiedza, która oznacza dla nas rozwój i podejście merytoryczne
  • Współpraca, która oznacza dla nas szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby

Codzienna działalność organizacji skupiona jest na upowszechnianiu wiedzy na temat różnych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem i CSR. Dzieje się to za pośrednictwem kluczowych programów i inicjatyw do jakich zaliczyć można:

Każda z inicjatyw i programów realizowana jest z wykorzystaniem różnorodnych form przekazu oraz sposobów angażowania interesariuszy jak webinaria, spotkania wiedzowe, konferencji, publikacje, projekty, szkolenia itp. Do naszych aktywności zapraszamy przedstawicieli różnych sektorów a w szczególności biznesu, który jest dla nas kluczowym interesariuszem.

Specyfika funkcjonowania FOB powoduje, że nasz łańcuch dostaw tworzą głównie dostawcy usług jak np.: organizacje zajmujące się wynajem przestrzeni na organizację wydarzeń firmy cateringowe, osoby zajmujące się grafiką, osoby zajmujące się tłumaczeniami, dostawcy materiałów biurowych oraz dostawcy usług kurierskich. Dostawcy są ważnym interesariuszem, z którymi staramy się budować relacje długoterminowe. Obok korzyści związanych z dostarczaniem wysokiej jakości produktów minimalizujemy ryzyko zdarzeń niepożądanych jak nagłe przerwanie ciągłości działania. Budowanie zaufania między FOB i jej dostawcami jest kluczowe dla osiągania celów organizacji. Dzięki dostawcom możliwe jest prowadzenie wysokiej jakości działań spełniających oczekiwania interesariuszy stąd wybór partnerów, którzy współtworzą dane przedsięwzięcie jest kluczowy. W przypadku nowych dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Ze względu na ograniczenie aktywności związanych z bezpośrednimi kontaktami, również współpraca z dostawcami realizowana była w mniejszym zakresie niż w latach wcześniejszych. Podobnie jak w latach ubiegłych, korzystamy z usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej. Do stałej grupy dostawców towarów i usług  zaliczamy około 20 osób i podmiotów. Stałym elementem formalnych relacji jest podpisanie przez dostawców dokumentu regulującego kwestie etyczne (Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W roku 2022 nie prowadzono kontroli ani audytów u dostawców.

Odbiorcami naszych działań są zarówno osoby indywidualne zainteresowane tematyką CSR oraz zrównoważonego rozwoju jak: społeczeństwo, osoby studiujące, zatrudnione w jednostkach szkolnictwa wyższego, freelancerzy i freelancerki itp. jak również przedstawiciele i przedstawicielki organizacji biznesowych i pozabiznesowych, które nawiązują współpracę w ramach swoich aktywności zawodowych. Rezultaty naszych działań dostępne są głównie w języku polskim ale część komunikatów oraz wydarzeń odbywa się w języku angielskim lub z możliwością tłumaczenia na ten język.