System zarządzania organizacją

[2-9; 2-10; 2-11; 2-12; 2-13; 2-14; 2-15; 2-17]

Dokumentem regulującym system zarządzania organizacją jest Statut, w którym zawarto najważniejsze informacje o strukturze organizacyjnej, kompetencjach i odpowiedzialności.

Sprawne zarządzanie organizacją reguluje zestaw dokumentów, określających zasady funkcjonowania procesów oraz rozwijania zasobów ludzkich takich jak:

 • Regulamin pracy
 • Regulamin rekrutacji pracowników
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym
 • Regulamin wynagradzania
 • Regulamin funduszu premiowego
 • Regulamin funduszu szkoleniowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów
 • Polityka bezpieczeństwa danych FOB
 • Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych
 • Polityka zakupowa
 • Polityka środowiskowa

Na koniec 2022 roku Stowarzyszenie liczyło 35 członków. 31 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków i Członkiń Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Skład Zarządu na koniec 2022 roku był następujący:

 • Marzenna Strzelczak – prezeska zarządu,
 • Katarzyna Teter – członkini zarządu,
 • Izabela Rakuć-Kochaniak – członkini zarządu,
 • Monika Kulik – członkini zarządu,
 • Irena Pichola – członkini zarządu,
 • Joanna Gorczyca – członkini zarządu,

Wybór zarządu odbywa się na cyklicznym (kadencja trwa trzy lata) Walnym Zebraniu Członków i Członkiń. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji zarządczych zgłaszają swoje kandydatury a następnie w drodze głosowania wybierane są osoby z największą liczbą głosów.

Osoby zasiadające w Zarządzie to przedstawiciele i przedstawicielki biznesu z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zrównoważonego rozwoju. Umożliwia do podejmowanie strategicznych decyzji wpisujących się w obecne wymagania rynkowe. Każda z osób zasiadająca w Zarządzie to osoba odpowiedzialna za obszar CSR i zrównoważonego rozwoju w swoim miejscu pracy. Łączenie praktycznych umiejętności biznesowych z pracą społeczną w organizacji pozarządowej przynosi efekt synergii i pozwala na realizację wartościowych inicjatyw. Zarząd odpowiedzialny jest za wyznaczanie celów strategicznych organizacji. Ma wpływ na kierunek rozwoju organizacji. Współpracując z dyrektorką generalną ustala priorytety oraz sposoby osiągania wyznaczonych celów z uwzględnieniem kwestii społecznych i środowiskowych. Osobą zajmującą się bieżącym zarządzaniem jest dyrektorka generalna, która wspólnie z zespołem realizuje zadania operacyjne. Każda z osób zatrudnionych w FOB realizując swoje obowiązki zawodowe wspiera zrozumienie koncepcji CSR oraz zrównoważonego rozwoju. W przypadku FOB trudno jednoznacznie wskazać osobę odpowiedzialną za zarządzanie wpływami społecznymi i środowiskowymi dzieje się to w sposób kolektywny. Decyzją zarządu osiągnięcia związane ze zrównoważonym rozwojem publikowane są w ujęciu rocznym. Dyrektora Generalna pełniąca jednocześnie funkcję Prezeski odpowiedzialna jest za nadzór nad procesem raportowania.

Zarząd nie pobiera wynagrodzenia (działalność pro bono), przyjmując funkcję w zarządzie FOB, członkowie podpisują . Formalnie członkinie i członkowie Zarządu nie należą do zespołu FOB. Wyjątkiem od tej zasady jest Marzenna Strzelczak, zatrudniona w pełnym wymiarze czasu jako Dyrektorka Generalna.

Nad prawidłowością działań FOB czuwa Komisja Rewizyjna, której zadaniem jest kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia oraz kontrola jego gospodarki finansowej i majątkowej. Od czerwca 2015 r. tworzą ją:

 • Przemysław Oczyp,
 • Bartłomiej Roch Remisko,
 • Tomasz Trabuć.

Ich działalność jest jednym z elementów zarządzania ryzykiem w organizacji.

W składzie Zarządu FOB na dz. 31-12-2022 r. było 6 osób, w tym 6 kobiet. Wszyscy mieszczą się w przedziale wieku 30-60 lat. W Komisji Rewizyjnej są 3 mężczyźni, w takim samym jak Zarząd przedziale wieku.

Zarząd posiada osobny adres e-mail, na który pracownicy i pracowniczki mogą przesyłać wszelkie uwagi, rekomendacje i zapytania. Dodatkowo, Zarząd spotyka się z pracownikami i pracowniczkami na spotkaniach bezpośrednich raz na pół roku tzw. spotkania podsumowująco-planujące lub częściej jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba. Członkowie i członkinie FOB mają możliwość bezpośredniego kontaktu z Zarządem także podczas Walnego Zebrania Członków i Członkiń, które odbywa się raz w roku.

Do dokumentów regulujących system zarządzania organizacją, obok tych wymaganych prawem, należą m.in.: Kodeks Standardów Etycznych, Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych czy Karta Różnorodności.

Zarządzanie wiedzą

Działalność FOB ściśle związana jest za zarządzaniem wiedzą. To m.in. dlatego strategicznymi wymiarami są kształtowanie, analizowanie i promowanie. Każdy z tych wymiarów związany jest z gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem wiedzy. Informacja to obecnie jeden z kluczowych zasobów. Bez wiarygodnych źródeł wiedzy oraz dostępu do sprawdzonych materiałów trudno podejmować racjonalne decyzje oraz osiągać pożądany wpływ społeczny i środowiskowy. Stąd w wizji FOB jest bycie platformą współpracy i dialogu co realizowane jest przez bieżącą działalność uwzględniającą różnorodne formy przekazu oraz włączanie interesariuszy nie tylko jako odbiorców komunikatów ale również jako tworzących treść.

Utrzymywanie kontaktu, stwarzanie sposobności do spotkań i wymiany doświadczeń oraz działalność publikacyjna i badawcza to trzon podstawowego celu FOB. Długoletnia działalność organizacji umożliwiła wypracowanie narzędzi zewnętrznych i wewnętrznych do zarządzania wiedzą. Główną platformą jest portal odpowiedzialnybiznes.pl, na którym publikowane są nie tylko materiały przygotowane przez FOB i dobre praktyki Partnerów FOB, ale też najważniejsze światowe raporty i badania dotyczące CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju. Jest to baza wartościowych danych przydatnych  dla wszystkich, którzy szukają informacji na trendów, wyzwań, historii sukcesów czy wyników badań z obszaru CSR i tematów pokrewnych. Z wiedzą o CSR i zrównoważonym rozwoju docieramy również poprzez inne kanały w mediach społecznościowych a także przez naszą obecność na konferencjach, partnerstwa merytoryczne itp.

Równie ważny jest wymiar wewnętrzny zarządzania wiedzą. Składają się na niego:

Zarządzanie wiedzą to wypracowane narzędzia zewnętrzne jak np.

 • infrastruktura czyli zasoby wiedzy materialne (w postaci książek i publikacji polskich i zagranicznych zgromadzonych w bibliotece wewnętrznej FOB) oraz zasoby elektroniczne (gromadzone na dysku wewnętrznym);
 • monitorowanie i ewaluacja rozwoju pracowniczek i pracowników w czasie indywidualnych spotkań z Dyrektorką Generalną. Rozmowy ewaluacyjne odbywają się raz na pół roku w oparciu o przygotowany i wypełniony przez wszystkich kwestionariusz. W czasie spotkania omawiane są osiągnięcia danej osoby, stopień realizacji założonych celów, w tym celów rozwojowych. Rozmowa z przełożoną to również okazja do podzielenia się uwagami czy zgłoszenia nowych pomysłów związanych z rozwojem organizacji oraz osobistym rozwojem zawodowym;
 • dzielenie się wiedzą w ramach Zespołu, podczas spotkań pracownicy prezentują materiały na interesujący ich temat, a także przygotowanych podsumowań po najważniejszych wydarzeniach i konferencjach w jakich uczestniczą pracownicy FOB;
 • fundusz szkoleniowy (w tym: sfinansowanie bądź dofinansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach, kursach, dofinansowanie studiów podyplomowych, zakup książek związanych z tematyką odpowiedzialnego biznesu i/lub tematami, w których dana osoba chciałaby się rozwijać). Osoba zainteresowana skorzystaniem z danego elementu funduszu zgłasza swoją propozycję do bezpośredniej przełożonej, a po otrzymaniu akceptacji może rozpocząć proces realizacji.

Rozwój zespołu, znajomość problematyki związanej ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem, umiejętność analizy danych oraz prezentowania treści to ważne wymiary zarządzania wiedzą. Możliwość dzielenia się wiedzą z innymi daje  ich merytoryczne przygotowanie i otwartość do nabywania nowych kompetencji. Daje to wysoką jakość prowadzonych działań i szansę na podejmowanie tematów ważnych dla praktyki gospodarczej.

W roku 2022 budżet na cele szkoleniowe wyniósł 32 166,67  zł skorzystało z niego 9 osób na łączną kwotę 5 898,34 zł.

W roku 2022 zespół FOBu uczestniczył w 10 wydarzeniach tematycznych, branżowych oraz konferencjach w roli uczestniczek i uczestników a także 13 razy jako osoby występujące.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu dzieli  się swoją wiedzą z interesariuszami zewnętrznymi. W tym celu  wykorzystywane są różne  formy i narzędzia przekazu (jak np. publikacje, konferencje, szkolenia, webinaria, warsztaty, wyjazdy studyjne do firm) z przekazem internetowym włącznie (za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych, nagrań wideo, webinariów czy relacji prowadzonych na żywo). W 2022 roku aktywności realizowane były w trybie hybrydowym jednak zadbaliśmy o to aby kluczowe dla nas wydarzenie jak Targi CSR zrealizowane zostało w tradycyjnej formie.

Pracowniczki i pracownicy FOB są autorkami i autorami artykułów w pismach specjalistycznych i mediach głównego nurtu, występują na konferencjach jako eksperci i ekspertki oraz prowadzą różnorodne spotkania i szkolenia służące upowszechnianiu wiedzy.

Informacja o Forum Odpowiedzialnego Biznesu i prowadzonych inicjatywach ukazała się 4753 razy, w tym wypowiedzi ekspertów_ek Forum pojawiły się 455 razy (dane z monitoringu mediów IMM, partnera analitycznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Wspomniane wcześniej kanały komunikacji z interesariuszami:

oraz konta agregujące treści:

Newslettery Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności oraz Newsletter Respo są równocześnie ważnym medium dzielenia się wiedzą. Co roku kolejne osoby zainteresowane społeczną odpowiedzialnością decydują się na dołączenie do społeczności poprzez śledzenia naszych kanałów komunikacji. Poniżej przedstawiono aktywności na stronie odpowiedzialnybiznes.pl oraz aktywności na głównych stronach FB w roku 2022.

Aktywności w portalu odpowiedzialnybiznes.pl

odpowiedzialnybiznes.pl 2018 2019 2020 2021 2022
Użytkownicy 164 499 188 450 271 936 239 344 385 230
Sesje 261 078 273 643 387 654 335 218 513 186
Odsłony 560 146 579 314 783 707 669 072 858 131

Dane w oparciu o mechanizm Google Analytics

Aktywność na Facebook

Fanpage - liczba fanów na koniec roku 2018 2019 2020 2021 2022
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 10 449 11 050 11 767 12 097 15 276
Raporty Zrównoważonego Rozwoju 1 350 1 431 1 494 1 507 1 674
Karta Różnorodności 1 637 1 683 1 746 1 873 2 489
Liga Odpowiedzialnego Biznesu 3 296 3 376 3 421 3 461 3 749