FOB i interesariusze

[102-42, 102-43] Celem każdej świadomej organizacji jest budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy. To cel pozwalający osiągać inne cele. Forum Odpowiedzialnego Biznesu działając na rzecz społecznej odpowiedzialności swoimi codziennymi aktywnościami manifestuje jakość i wartość relacji międzyorganizacyjnych. Dzięki współpracy z różnymi grupami interesariuszy możliwe jest podejmowanie nowych wyzwań badawczych i edukacyjnych, wzbogacanie wiedzy czy promocja społecznej odpowiedzialności. FOB przykłada szczególną wagę do tego, aby kontakt i współpraca z interesariuszami była owocna dla obu stron. Stąd liczne okazje do tego, aby interesariusze mogli określić swoje potrzeby i oczekiwania,  włączając w to przygotowanie niniejszego raportu. FOB określiło swoich interesariuszy oraz zdefiniowało swoich interesariuszy kluczowych biorąc pod uwagę cele i zakres działania swojej organizacji, realizowane projekty, zakres możliwych wpływów oraz celowość budowania relacji. Grupą, z jaką organizacja wchodzi najczęściej w relacje jest biznes. Wynika to z misji i celu funkcjonowania FOB. Innymi grupami interesariuszy, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia są: administracja publiczna, uczelnie wyższe oraz media, a także inne organizacje pozarządowe. Rezultaty nawiązywanych partnerstw i podejmowanych aktywności znaleźć można w pozostałych częściach raportu.

Opracowana mapa jest aktualizowana przy okazji przeglądu dokonywanego na potrzeby tworzenia lub regularnego monitorowania strategii organizacji.

[102-40]

[102-9] Ważnym interesariuszem są również dostawcy. W relacjach z dostawcami orientujemy się na współpracę długoterminową, minimalizując tym samym ryzyko zdarzeń niepożądanych. Dzięki dostawcom możliwe jest dostarczenie usług i realizacja celów organizacji dlatego tak istotny jest świadomy wybór podmiotów, które wspólnie z Nami odpowiadają za rezultat końcowy w postaci dostarczanej usługi, wiedzy itp. W przypadku nowych dostawców zwracamy uwagę na kwestie środowiskowe i społeczne. Korzystamy z usług i wyrobów podmiotów ekonomii społecznej. Do stałej grupy dostawców towarów i usług zaliczamy około 20 osób i podmiotów.

Decydując się na współpracę podpisują dokument regulujący kwestie etyczne nawiązanej relacji (Postępowanie wewnętrzne w przypadku informacji o działaniach niezgodnych z ideą CSR prowadzonych przez firmy należące do grona partnerów strategicznych lub partnerów wspierających Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W roku 2019 nie prowadzono kontroli ani audytów u dostawców

Budowanie relacji oparte jest m.in na komunikacji pozwalającej na stały kontakt i bieżącą reakcję na zapytania, potrzeby i oczekiwania. Tam, gdzie jest to możliwe dokonujemy oceny naszych działań oraz badając opinie partnerów Programu Partnerstwa czy sygnatariuszy Karty Różnorodności. Wypracowany system komunikacji dotyczy nie tylko interesariuszy zewnętrznych, ale i Zespołu. Chcąc umożliwić dostęp do informacji o organizacji oraz zapewnić kontakt z interesariuszami mamy kilka kanałów dotarcia w sieci. Są to strona organizacji: www.odpowiedzialnybiznes.pl, Fanpage Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Karty Różnorodności, Ligii Odpowiedzialnego Biznesu, profil na Twitterze, profil na LinkedIn, Instagram, Newslettery Programu Partnerstwa i Karty Różnorodności oraz Newsletter Respo.

[102-43] Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu, (krótkie w każdy poniedziałek i dłuższe  na koniec każdego miesiąca), półroczne rozmowy ewaluacyjne z dyrektorką generalną, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem podczas półrocznych spotkań podsumowująco-planujących oraz na życzenie pracowników/pracowniczek.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB Zebrania Członków i Członkiń  wg potrzeb w celu omówienia bieżących spraw FOB (średnio raz na kwartał) oraz Walne Zebranie Członków / Członkiń (raz w roku w czerwcu).

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności i Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Spotkania, rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania z realizacji umowy (wg ustaleń z firmą), ankiety, Newsletter Programu Partnerstwa, bezpośrednie mailingi, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach, nagraniach video w charakterze ekspertów, propozycje współpracy przy publikacjach, badaniach i innych projektach FOB.
Inne firmy Badania, konferencje, debaty, panele, szkolenia, wydarzenia otwarte.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu ds.  Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności oraz będących jego częścią grupach roboczych, a także w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jak też w innych inicjatywach administracji związanych z CSR, m.in. z Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym,  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB i inne), udział w pracach jury konkursów np. Raporty Społeczne czy Ludzie, którzy zmieniają biznes; szkolenia prowadzone przez FOB dla Pracownic i Pracowników administracji.
Pracownicy i pracownice naukowi/-e Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji i artykułów eksperckich, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnybiznes.pl/lob i fanpage LOB, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Wspólne przedsięwzięcia, udział w spotkaniach dotyczących sektora, udział w Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, przynależność do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, szkolenia dla organizacji ze współpracy międzysektorowej oraz współpracy z biznesem.

Perspektywa interesariuszy FOB

Rok 2019 w FOB upłynął dla mnie pod znakiem różnorodności, przede wszystkim w odniesieniu do kobiet. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę że FOB jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce a do swoich kluczowych wartości zalicza Współpracę, rozumianą jako „szacunek dla różnorodności i otwartość na inne organizacje i osoby”. Najważniejszym projektem z tego obszaru było badanie „Branża hostess w Polsce. Główne problemy i kontrowersje”, przygotowane wspólnie z Komitetem Dialogu Społecznego KIG. Badanie stanowiło pierwszą w Polsce próbę oceny sytuacji w zawodzie hostess, która okazała się nie być różowa.

Kolejna bardzo ważna inicjatywa, wpisująca się w nurt różnorodności, to ogłoszenie pierwszej edycji Diveristy & Inclusion Rating, narzędzia przygotowanego przez FOB we współpracy z Sustainability Consulting Deloitte Polska, służącego ocenie zarządzania różnorodnością w organizacji. W końcówce roku FOB rozpoczął badanie „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce”, ujawniające kolejny wymiar dyskryminacji kobiet, które ponoszą zdecydowanie większy ciężar codziennego funkcjonowania rodziny, w tym pełnienia ról opiekuńczych.

Wszystkie wymienione badania stanowiły ważną diagnozę sytuacji kobiet w Polsce i służyły budowaniu świadomości społecznej w tym zakresie.

dr Ewa Jastrzębska
adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Od ponad 10 lat śledzę działania FOB, organizacji, dzięki której idea społecznej odpowiedzialności na stałe wpisała się w strategie wielu przedsiębiorstw. W 2019 roku moją uwagę przyciągnęły zarówno działania cykliczne, jak konkurs „Raporty Społeczne”, „Pióro Odpowiedzialności”, czy „Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, jak i artykuły eksperckie i wyniki badań ankietowych. Konsument jest ważnym interesariuszem rynku, co zostało potwierdzone w normie ISO 26000, uważnie obserwuje działania przedsiębiorców, przejrzystość i etyczne postawy, zgodność pomiędzy deklaracjami a praktyką  biznesu. Przedsiębiorcy chwalą się odpowiedzialnymi działaniami w swoich raportach. Dzięki temu organizacja konsumencka wie, kto jest rzetelnym partnerem na rynku i jakie działania korzystne dla konsumentów prowadzi biznes. Przed konsumentem stoją nie lada wyzwania, głównie związane ze zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem środowiska. Badania nad świadomością ekologiczną pokazują, jak wiele wysiłku trzeba jeszcze włożyć, aby wybory konsumenckie (badanie FOB nad ekologicznymi nawykami na zakupach) były świadome i zrównoważone. Edukacja to zadanie dla organizacji konsumenckiej, ale i dla biznesu. W gospodarce w obiegu zamkniętym każdy ma do spełnienia określoną rolę, zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy (badanie „Konsumenci a GOZ”, „15 polskich przykładów odpowiedzialnego biznesu w GOZ”). Czy uda się osiągnąć Cel 12 Agendy 2030? To zależy od postawy zarówno konsumentów jak i biznesu.

Elżbieta Szadzińska
Wiceprezeska Federacji Konsumentów

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat wspiera administrację rządową w promowaniu zrównoważonego biznesu w Polsce. Organizacja jako pierwsza przystąpiła do wielostronnej platformy współpracy na rzecz promowania standardów CSR, utworzonej przez administrację rządową ponad 10 lat temu (aktualnie Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw).

FOB do dziś jest aktywnym członkiem Zespołu prowadząc działania na rzecz promocji postaw odpowiedzialnej konsumpcji. Pod przewodnictwem FOB grupa przedsiębiorców, instytucji i organizacji przygotowała w 2019 r. serię materiałów edukacyjnych promujących odpowiedzialne postawy w różnych obszarach codziennego życia konsumentów jak: zakupy i konsumpcja, transport, zdrowie, dom czy finanse. W oparciu o materiały na jesieni 2019 r. przeprowadzono  kampanię społeczną, której pozytywny odbiór był impulsem do wypracowania kolejnych materiałów. Powstał również zestaw rekomendacji dla MSP, jak dobrze rozumieć wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego uzupełniony katalogiem praktyk już realizowanych w tym zakresie na polskim rynku. Działania realizowane przez organizację, co cenne dla administracji rządowej, aktywnie wspierają realizację kluczowych polityk publicznych kształtujących warunki dla przemian społeczno-gospodarczych w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Dominika Wierzbowska
Naczelnik Wydziału CSR
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

FOB 2019 z perspektywy NGO. A konkretnie to naszej perspektywy, Fundacji Polska Bez Barier. Zajmujemy się równością, dostępnością i strategiami włączającymi. Forum, na którym wybrzmiewają rzeczy ważne jest dla nas wsparciem którego chcemy i potrzebujemy. Lubimy być w FOB. Lubimy poczucie, iż dzielimy z członkami i członkiniami Forum wartości. Lubimy być społecznie użyteczni. Lubimy kiedy nasze prośby, sugestie dostępnościowe kierowane do Instytucji zrzeszonych w FOB trafiają na podatny grunt. Lubimy, że w 2019 było lepiej niż wcześniej. Dobre praktyki wybrzmiewające z Raportów FOB, niezależnie od obszarów zaczynają się i kończą na ludziach. Zupełnie tak jak dostępność. Najbliższe nam są prawa człowieka lecz bardzo, bardzo szanujemy wszystkie działania na rzecz naszego wspólnego dobra. Lektura raportów FOB zawsze nas wzbogaca. Lubimy to! Mamy ambicje wspierania liderek i liderów zmian - fajnych ludzi , z którymi gramy do jednej bramki. Do zobaczenia przy kolejnym spotkaniu FOB. Jesteśmy z NGO, darmowa kawa (i ciastki!!) są dla nas ważne 😉

Maciej Augustyniak
Prezes Zarządu
Fundacja Polska Bez Barier