Zrównoważone warunki pracy

Organizacje pozarządowe funkcjonują często w oparciu o pracę społeczną, ale równocześnie są sektorem zatrudniającym w Polsce ponad 100 tysięcy osób. Jako miejsca pracy są szczególne w tym sensie, że dla zatrudnionych tu ludzi bardzo ważne, czasem kluczowe, są misja i wartości organizacji, spójność z ich osobistymi przekonaniami.

To aktywistyczne podejście, zwłaszcza, gdy organizacja zajmuje się trudnymi tematami, mocno wpływa na dobrostan pracownic i pracowników. Pozytywnie: taka praca mam głęboki sens. Jednak odwrotna stroną medalu mogą być negatywne skutki np. wypalenie. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę  powszechność  umów  cywilno-prawnych, umów o dzieło, zatrudniania do  czasowych projektów oraz generalnie niższe wynagrodzenia i ograniczone możliwości awansu w tym sektorze (organizacje pozarządowe to zazwyczaj niewielkie struktury). Smutna prawda jest taka, że realizacja szczytnych celów organizacji czasem odbywa się kosztem pracownic i pracowników: mało stabilne organizacje nie mogą zapewnić także stabilności  zatrudnionym.

Forum Odpowiedzianego Biznesu od początku funkcjonowania stara się tworzyć zrównoważone miejsce pracy, przede wszystkim zatrudniając w oparciu o umowy o pracę. Innego rodzaju formy współpracy zdarzają się rzadko, generalnie wówczas, gdy współpracownik/czka nie jest zainteresowany/a taką, stałą umową. Pracownice i pracownicy mają dostęp także do dodatkowych świadczeń jak np.: ubezpieczenie zdrowotne, fundusz szkoleniowy i urlopowy czy dodatkowy urlop za staż pracy w naszej organizacji. To ostatnie rozwiązanie jest jednym z pomysłów wspierających stabilność kadr. Tak ważną dla każdej organizacji, zwłaszcza zatrudniającej ludzi młodych. Cieszę się, że staż pracy w Forum systematycznie rośnie i wynosi obecnie już około 5 lat. Każdy z nas może też pracować zdalnie. Równocześnie, korzystamy z regularnych półrocznych ocen pracy, badań opinii zatrudnionych.

Zespołowo decydujemy, jakie pomysły będziemy rozwijać realizując naszą misję. Realizując je, możemy pogłębiać wiedzę ekspercką,  korzystając przy tym z dostępu do wielu organizacji polskich
i europejskich oraz sieci firm partnerskich.  Mam poczucie, że proponujemy  ciekawą i rozwijającą pracę w połączeniu ze stabilnymi  warunki zatrudnienia, zapewniającymi równowagę między życiem prywatnym i zawodowym. A to  pozwala mieć nadzieję, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest zrównoważonym miejscem pracy.

Marzena Strzelczak
Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna FOB

[102-8, 401-3] Na koniec 2019 roku w FOB zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 11 pracowniczek i 3 pracowników, w tym 10 osób na czas nieokreślony, 4 osoby na czas określony, wszyscy na pełny etat, przy czym w związku z urlopami rodzicielskimi w tym okresie 3 osoby zespołu pozostawały nieobecne w pracy.

Średni staż pracy w FOB wynosił 4 lata i 7 miesięcy. W poprzednim raportowanym okresie tj. 2017-2018, średni staż pracy w FOB wyniósł 3 lata i 10 miesięcy.

Struktura wieku przedstawiała się następująco:

  • >50 roku życia – 1 osoba
  • 30-50 rok życia – 10 osób
  • <30 roku życia – 3 osoby

[401-1] Dodatkową informacją o strukturze zatrudnienia jest wskaźnik fluktuacji 6,67 % (1 osoba z grupy wiekowej 30-50 lat).

[405-2] W 2019 na stanowiskach koordynatorskich i menedżerskich stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł 1,00. Na stanowiskach asystenckich w 2019 r. pracowała 1 kobieta (asystentka). W 2019 r. nie zatrudniano żadnego mężczyzny na stanowisko asystenta Na stanowiskach dyrektorskich w 2019 pracowała 1 kobieta.

[103-2, 401-2] FOB respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE) oraz zapisy opracowanej na potrzeby Organizacji Polityce Rekrutacji. Istniejący w organizacji system wynagrodzeń zależy od stanowiska i związanego z nim zakresu obowiązków, doświadczenia, kompetencji, stażu pracy oraz zaangażowania pracownika i pracowniczki. Zasady te dotyczącą osób zatrudnionych w pełnym i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takie same zasady obowiązują osoby zarządzające. Wszyscy pracownicy i pracowniczki, niezależnie od płci, otrzymują dodatkowe świadczenia w formie funduszu szkoleniowego oraz świadczenia urlopowego. Z funduszu szkoleniowego w 2019 r. skorzystało 40 % osób. Z kolei ze świadczenia urlopowego skorzystało 93,33 % uprawnionych w 2019 (pozostałe osoby, w szczególności osoby na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, macierzyńskich, wychowawczych, nie korzystały z dwutygodniowych urlopów, w związku z czym nie przysługiwało im świadczenie urlopowe). FOB nie prowadzi programów emerytalnych dla pracowników, natomiast pracownicy i pracownice oraz ich bliscy mogą korzystać z dodatkowej opieki medycznej w firmie POLMED na bardzo preferencyjnych warunkach.

[403-3] W celu zapewnienia wysokiej jakości pracy oraz ocenie skuteczności działań na rzecz rozwoju zawodowego każda osoba podlega ewaluacji półrocznej. W 2019 osób 100% zespołu wzięło udział w ewaluacji.

W roku 2019 z FOB na stałe współpracowały cztery ekspertki zewnętrzne. W ostatnim okresie raportowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie współpracowało z wolontariuszkami i wolontariuszami. W ostatnim okresie raportowania FOB nie organizował płatnych miesięcznych staży. W roku 2019 wskaźnik absencji wyniósł 7,17%. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pozwoliło uniknąć jakiegokolwiek wypadku w roku 2019 (0 dni absencji z powodu wypadków) W procesie rekrutacyjnym w 2019 r. do FOB aplikowało 150 osób. W 2019 jedna osoba zakończyła współpracę.

W ramach projektowania zrównoważonych miejsc pracy FOB odpowiada na potrzeby pracowników tworząc system elastycznego czasu pracy (możliwość rozpoczynania i kończenia dnia pracy poza standardowymi godzinami 9-17, okresowe lub stałe zmniejszenie wymiaru etatu, możliwość wykonywania części zadań zdalnie spoza biura.).

FOB jak co roku w okresie raportowania przeprowadził badanie dotyczące satysfakcji pracowniczej. W roku 2019 w badaniu wzięło udział 11 osób z Zespołu. W przeważającej większości są one zadowolone z pracy z FOB (10 osób) oraz z tego, jakie tematy i projekty podejmuje FOB. Zespół miał możliwość ocenienia poszczególnych wymiarów pracy w FOB i ocenił m.in. strategie organizacji, niezależność organizacji, możliwość rozwoju wynagrodzenie, elastyczny czas pracy.  Odpowiedzi uwzględniały 9 osób. Każdemu z obszarów można było przyznać od 1 do 10 punktów (1- ocena najniższa, 10 – ocena najwyższa). Średnia ocena kształtowała się w granicach od 7 do 9.  Jak wynika z powyższych informacji praca w Forum Odpowiedzialnego Biznesu daje dużo satysfakcji. Dla zarządzających jest to dodatkowa motywacja do inwestowania w rozwój kadr, doskonalenia poszczególnych wymiarów i dbania o zasoby ludzkie.