Kształtujemy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od wielu lat wspiera organizacje biznesowe w rozwijaniu i umacnianiu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju zarówno w miejscu pracy jak i w otoczeniu zewnętrznym. Kluczowe programy FOB oraz inicjatywy podejmowane w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy mają na celu poznać, zrozumieć i zastosować nowe podejścia i rozwiązania do ich praktyki biznesowej. Budowanie relacji i kształtowanie odpowiedzialnych, włączających i zrównoważonych zachowań wymaga ciągłej pracy, szukania nowych sposób oraz dróg osiągania społecznych i środowiskowych celów, które przyniosą wartość wszystkim interesariuszom. FOB buduje relacje z wszystkimi sektorami mając świadomość potencjału współpracy i otwartości na nowe możliwości, jakie tworzą się na styku sektorów.

W 2021 roku dostrzegalne było duże zainteresowanie firm tematyką ESG, czyli obszarami sprawozdawczości niefinansowej (Evironmental, Social, Governance), a wśród nich zwłaszcza tematami środowiskowymi, na czele ze zmianą klimatu. Jest to wynikiem planowanych zmian w prawodawstwie unijnym (taksonomia i dyrektywa CSRD w miejsce dyrektywy 2014/95/UE) - już niebawem obowiązek ujawniania danych niefinansowych obejmie dużo większe grono podmiotów, w tym firm, niż dotychczas. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyszło naprzeciw tej potrzebie, dostarczając partnerskim firmom dużą dawkę eksperckiej wiedzy. Nasi Partnerzy mieli okazję m. in. zgłębić temat ryzyk środowiskowych, dzięki spotkaniom z ekspertami UNED/GRIP czy World Business Council for Sustainable Development. Przybliżyliśmy też Partnerom kwestię wyznaczania celów klimatycznych zgodnych z najnowszą wiedzą naukową, organizując spotkanie na temat Science Based Target Initiative, z Kenzą Taoufik, Liderką Regionalnego Europejskiego Programu CDP (Carbon Disclosure Project). Nie zapomnieliśmy i o innych aspektach zrównoważonego rozwoju, umożliwiając Partnerom uczestnictwo w inicjatywach w ramach takich projektów FOB, jak Karta Różnorodności, czy Wolontariat Pracowniczy.  Przeprowadziliśmy też cykliczne badanie „Managerowie CSR”, po raz pierwszy uwzględniając w nim głos osób na stanowiskach zarządczych. Raport „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” pokazał, że osoby na najwyższych stanowiskach mają świadomość swojego wpływu na CSR w firmie i potrafią przełożyć kwestie zrównoważonego rozwoju nad zysk. Czy w związku z tym można spocząć na laurach? Na pewno nie! Biznes ma jeszcze wiele do zrobienia w obszarze odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko. Świadczy o tym choćby fakt,  że w 2021 roku w konkursie FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes” jury nie przyznało nagrody w Kategorii Specjalnej: OCHRONA KLIMATU, uznając, że dotychczasowe inicjatywy biznesu są niewystarczające. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie więc nieustająco zachęcać biznes do stawiania sobie ambitnych celów w obszarze zrównoważonego rozwoju i wspierać go w ich realizacji.

Joanna Pietrzyk
menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Partnerstwa w 2021

W 2021 r. rozpoczęliśmy współpracę  z 7  nowymi firmami: Allegro, Auchan Retail Polska, Walstead Central Europe, DB Cargo, GK PKP Energetyka, PEPCO Poland, KUKE

W 2021 r. zakończyliśmy współpracę z 2 firmami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Tesco Polska

Liczba Firm – Partnerów Strategicznych na 31-12-2021 r. – 55.

W całym 2021 roku odbyło się łącznie 26 spotkań/szkoleń/webinarów dla Programu Partnerstwa, z czego 8 dotyczyło wolontariatu pracowniczego.

Wydano publikację „E-wolontariat i narzędzia cyfrowe w wolontariacie pracowniczym”.

Uruchomiono e-learning „Wprowadzenie do wolontariatu pracowniczego” dostępny w platformie kursy.csr.pl dla członków PP i uczestników projektu „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”

Dodatkowo przygotowano 4 prasówki – „Co się dzieje w wolontariacie i wolontariacie pracowniczym?”

Karta Różnorodności w 2021

Rok 2021 zakończył się liczbą 237 Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Spotkania Karty Różnorodności w 2021 roku

Ogólnopolski Miesiąc Różnorodności w 2021 roku

W maju 2021 został zorganizowany Ogólnopolski Miesiąc Różnorodności, w ramach którego odbyło się szereg inicjatyw. Zorganizowano „Czwartki z różnorodnością” tj. cykl  debat i warsztatów pt.: „Praca w cyfrowym świecie. Jak tworzyć inkluzywną organizację w świecie popandemicznym”, „Role opiekuńcze – praktyki w zarządzaniu pracownikami pełniącymi role opiekuńcze (dzieci, osoby starsze, inne osoby zależne)”, „Dobrostan – o co powinien zadbać pracodawca w cyfrowym świecie”, „Zarządzanie różnorodnością i inkluzją w dobie napięć społecznych”.  Ponadto w ramach Ogólnopolskiego Miesiąca Różnorodności przez 3 weekendy maja 2021 r. zorganizowano Przegląd filmów we współpracy z Against Gravity. W ostatnim tygodniu maja 2021 r. we współpracy z Fundacją CSR Res Severa  zaprezentowaliśmy Przegląd filmów krótkometrażowych z Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych “17 Celów”.  27 maja 2021 r. na koniec obchodów Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności odbyło się uroczyste ogłoszenie Listy Diversity IN Check.

Diversity IN Check to pierwsza edycja badania, w której wzięło udział  46 podmiotów a finalnie na liście znalazło się 31 firm. Cel badania to zbadanie poziomu dojrzałości organizacji/firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji. Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych, czyli włączających organizacji. Kwestionariusz badania został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. SDGs, ISO 26000, GRI Standards i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszu podzielone są na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

 

Liga Odpowiedzialnego Biznesu uczy przyszłych menadżerów, liderów zmian oraz przyszłych przedsiębiorców, przekazując wartości CSR i zrównoważonego rozwoju już od 17 lat. Pandemia Covid-19 wiele zmieniła w dotychczasowej formule programu, jednak niezmienne pozostało kształcenie Ambasadorów i Ambasadorek CSR w duchu odpowiedzialności przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warto również pamiętać, że znaczącym elementem programu jest prowadzona w ramach Ligi ścisła współpraca z partnerami strategicznymi FOB, którzy w ramach spotkań starają się jeszcze bardziej zainteresować tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu Ambasadorów i Ambasadorki.  Jest to ogromna radość, że pomimo zajęć w przestrzeni wirtualnej, studenci i studentki wykazywali chęć do poszerzania wiedzy z zakresu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Można zauważyć, że odpowiedzialność za środowisko czy działania prospołeczne realizowane przez biznes to tematy szczególnie ważne dla osób studiujących, niezależnie od realizowanego kierunku. Pozostaje nadzieja, że zaangażowanie młodych ludzi w Ligę Odpowiedzialnego Biznesu stanowi dla nich inspirację do angażowania się w  walkę o bardziej zrównoważony świat.

Sergiej Podus
Koordynator programu LOB

W 2021-2022 roku odbywa się XVIII edycja LOB, w której bierze udział 15 Ambasadorów_ek. Wśród nich znaleźli się studenci i studentki m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego czy Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci i studentki biorą udział w czterech zjazdach podczas których zdobywają wiedzę od przedstawicieli firm partnerskich FOB. Każde spotkanie jest poświęcone innemu zagadnieniu.

W formule stacjonarnej odbył się listopadowy zjazd z firmą CCC, styczniowy zjazd z Samsung oraz zjazd z firma ERGO Hestia w Sopocie.

Ogólnopolski konkurs wiedzy o CSR 2021

Od 23 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. uczniowie i uczennice szkół średnich oraz studenci i studentki  z całej Polski  wzięli udział w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR, organizowanym w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. I etap zawierał 12 pytań zamkniętych. Poprawne udzielenie odpowiedzi na 10 pytań gwarantowało przejście do II etapu. II etap Konkursu odbył się 12 lutego. Uczestniczki i uczestnicy konkursu odpowiadali na 3  pytania otwarte i przesyłali gotowe prace do Koordynatora LOB. Etap odbył się w formie online. Do finału przeszło 6 osób, które osiągnęły najwyższe wyniki w tym etapie. Finał Konkursu został zaplanowany na 28 kwietnia. Zadaniem finalistów/ek będzie przedstawienie przed Jury Konkursu CSR przygotowanej przez siebie prezentacji (10-15 minut) na jeden tematów, zaproponowanych przez organizatorów. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodni.

Więcej o programie

CSR 2021 w opinii partnerów

Kwestie ESG z roku na rok zyskują na znaczeniu. Dziś to już jeden z podstawowych elementów działalności biznesowej. Rok 2021 był pod tym kątem bardzo intensywny dla Grupy CCC. Przyjęliśmy strategię rozwoju GO.25, której jednym z kluczowych obszarów jest zrównoważony rozwój. Naszą odpowiedzialność realizujemy w działaniach skierowanych do klientów i pracowników oraz inicjatywach na rzecz środowiska i społeczeństwa. Uważamy to za nasz obowiązek, ale mamy świadomość, że dziś to również oczekiwanie całego otoczenia biznesowego. Dodatkowo, wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju firm przekłada się na tempo prac nad zmianami regulacyjnymi. W ostatnim roku wprowadzono kilka kluczowych regulacji, które mają ogromny wpływ na całe raportowanie niefinansowe. Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – dzięki spotkaniom, webinarom, newsletterom - nie tylko pomaga nam być zawsze na bieżąco, ale jest dla nas również ważną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń z praktykami rynkowymi. Z kolei projekty ESG wyróżnione w konkursach organizowanych przez FOB są ważną inspiracją i motywacją do dalszej pracy. Bardzo cenimy partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Kamilla Budnik
Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju
Grupa CCC

Podstawą naszych działań w Lyreco, jest traktowanie na tym samym poziomie wyzwań w obszarze ekonomicznym, jak również społecznym i ochrony środowiska. Ma to wyraz w naszej misji: Pionierzy w zrównoważonym dostarczaniu tego, czego potrzebuje każde miejsce pracy, aby ludzie mogli skupić się na tym, co najważniejsze. Naszym celem jest zapewnienie swoim pracownikom środowiska pracy, które w konkretny sposób przyczynia się do rozwoju ludzi i środowiska. Dążenie do doskonałości polega na tym, żeby każdy krok, jaki podejmujemy aby zadowolić naszych klientów, był realizowany w najbardziej zrównoważony sposób.
Dlatego ogromnie cieszę się, że kolejny rok mogliśmy aktywnie uczestniczyć w pracach Forum Odpowiednego Biznesu i nieść kaganek oświaty we wszystkich obszarach zrównoważonego rozwoju - ludzkich, planety i ekonomii/postępu. Poprzez uczestnictwo w webinariach, w tym jako prowadzący, mogliśmy nie tylko dzielić się wiedzą z członkami Forum, ale stanowiły one również źródło cennych pomysłów do wdrażania nowych projektów w tych obszarach w Lyreco i wszystkich uczestników.

Pomimo, iż nadał trwały restrykcje wynikającą z trwającej Pandemii Covid 19, organizowane przez Forum aktywności były i efektywne i efektowne dla wszystkich interesariuszy, a to najważniejsze.”

Dr Robert Daniluk
Quality, Security & Sustainable Director
Lyreco Polska S.A.

Zeszły rok upłynął pod znakiem oswojenia się z pandemią i kontynuowania działań, które ograniczały jej skutki. Firma Samsung skupiła się na wyrównaniu szans w cyfrowym świecie oraz odpowiedzialnym korzystaniu z technologii. W ramach programu CyfrOFFy kONtakt organizowaliśmy bezpłatne webinary dla nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych i rodziców dzieci w tym wieku, poświęcone tematyce cyfrowego dobrostanu. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na zorganizowanie warsztatów dla pracowników Samsung dotyczących zachowania równowagi między online i offline. We wrześniu uruchomiliśmy pilotażową edycję programu Solve for Tomorrow, który zachęca młodych ludzi do aktywizmu i uczy kompetencji przyszłości. Spośród 138 nadesłanych zgłoszeń, większość stanowiły projekty dotyczące poprawy zdrowia psychicznego. W 2021 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu znowu odegrało niebagatelną rolę, a jego działania mobilizowały biznes do podejmowania trudnych, niezdefiniowanych wyzwań. Forum jak zawsze zdało egzamin, oferując platformę prezentacji dobrych praktyk. Dzięki naszemu partnerstwu, mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami w zakresie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii i poprowadzić dwa webinary – dla partnerów i sygnatariuszy Karty Różnorodności – o tym, jak zadbać o cyfrowy dobrostan użytkowników smartfonów. Pod kątem planów firmy związanych z różnorodnością i włączeniem, pozyskaliśmy wiele pomocnej wiedzy od ekspertów FOB na spotkaniach poświęconych dorobkowi organizacji.

Magdalena Olborska
CSR Manager
Samsung Electronics Polska

Współpraca ze środowiskiem akademickim

W 2021 FOB podobnie jak w ubiegłych latach prowadził działania edukacyjne na zaproszenie uczelni wyższych takich jak Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet SWPS., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Obserwuję działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) od kilkunastu lat i jestem pod wrażeniem zakresu działalności oraz osiągnięć Forum.

W 2021 roku Uniwersytet SWPS podpisał Porozumienie o współpracy z FOB. Porozumienia ma na celu wzajemne świadczenie pomocy, na rzecz jak najlepszych efektów kształcenia na kierunku „Prawo w biznesie” na Uniwersytecie SWPS podejmując wzajemne działania służące budowaniu jak najlepszych kompetencji i wiedzy praktycznej wśród absolwentów. Studia te łączą wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi oraz kształcą specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponieważ SWPS ma na celu przygotowanie absolwentów do efektywnego prowadzenia własnej działalności, czy to do pracy w obsłudze biznesu, czy też w ramach wsparcia organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej – zależało władzom SWPS aby nawiązać współpracę z FOB w celu upowszechniania wiedzy nt. CSR i zrównoważonego rozwoju oraz edukacji i wspierania inicjatyw w zakresie CSR.

Cieszę się ogromnie, że od samego początku naszej współpracy Porozumienie nie pozostaje tylko formalnym dokumentem, ale jest natychmiast wdrażany podczas organizowanych praktycznych spotkań i w ramach realizowanego programu studiów.

dr Filip Czernicki
Radca Prawny, Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Pełnomocnik ds. Rozwoju Programu Prawo w Biznesie Uniwersytetu SWPS

Współpraca między Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu została zapoczątkowana w 2020 roku. Uniwersytet poszerzył wówczas ofertę studiów podyplomowych o kierunek „Menedżer CSR”, którego mam przyjemność być kierownikiem. Po włączeniu tego kierunku do katalogu studiów podyplomowych rozpoczęliśmy poszukiwania partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego, który wsparłby nasze działania w zakresie kształcenia przyszłych menedżerów CSR. Zależało nam na organizacji, która posiada bogate doświadczenie w szerzeniu idei społecznej odpowiedzialności organizacji, która wesprze kadrę uniwersytecką w działalności dydaktycznej uczestników studiów podyplomowych, a także zaangażuje we współtworzenie studiów osoby odpowiedzialne za działania w obszarze CSR w firmach i innych organizacjach. Po przeprowadzeniu rozeznania w zakresie podmiotów, które podejmują różnego rodzaju przedsięwzięcia w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji wybór był jednoznaczny – Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpraca przy organizacji studiów podyplomowych „Menedżer CSR” układa się bez zastrzeżeń. Uczestnicy studiów wysoko oceniają poziom merytoryczny i zaangażowanie prowadzących z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a także przedstawicieli firm z Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzięki nawiązanej współpracy podczas zajęć na studiach przekazywane są zarówno treści uniwersyteckie, jak i praktyczne rozwiązania stosowane w obszarze CSR, a absolwenci studiów posiadają kompleksową wiedzę i umiejętności predysponujące ich do pracy w tym obszarze.

Dr Joanna Przybylska
Kierownik Studiów Podyplomowych „Menedżer CSR”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Współpraca z administracją państwową

W 2021 FOB kontynuował współpracę w ramach grup roboczych powołanych przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organ pomocniczy Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej).

Więcej informacji

Pozostałe Działania

Projekt Inkubator Transfer HUB

Projekt Inkubator Transfer HUB to inkubator innowacji społecznych jest prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Operatorem środków w Polsce jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Więcej informacji

Chapter Zero Poland

Chapter Zero Poland, polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance powołanej przez World Economic Forum. Program, powstał by podnieść świadomość konsekwencji zmian klimatycznych dla biznesu i wpływu biznesu na klimatChapter Zero Poland pomaga prezesom, prezeskom oraz członkom i członkiniom rad nadzorczych zidentyfikować ryzyka i szanse, jakie niosą zmiany klimatyczne, a następnie zainwestować w odpowiednie możliwości oraz opracowanie strategii biznesowych w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich. Chapter Zero Poland to inicjatywa działająca pod auspicjami Światowego Forum Ekonomicznego skupiająca członków, członkinie rad nadzorczych oraz prezesów i prezeski najważniejszych spółek. Członkostwo i zaangażowanie osobiste osób kierujących i nadzorujących firmami ma tu kluczowe znaczenie i jest niezbędne. Więcej informacji

Projekt Upskill 4 Future

Projekt Upskill 4 Future to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest ocena gotowości działów HR do transformacji rynku pracy i wsparcie firm w tym procesie. Szczególną uwagę w projekcie przykłada się do oceny i wsparcia działań uwzględniających potrzeby pracowników narażonych na wykluczenie z rynku pracy w pierwszej kolejności (osoby starsze, wykonujące powtarzalne zadania, z niższym poziomem wykształcenia).

W Polsce w działania projektu zaangażowanych jest 10 firm: Antalis Poland, BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, Castorama, Orange Polska, Polpharma, Rossmann, STU Ergo Hestia, VELUX, Veolia Polska. Więcej informacji

Projekt „Od akcyjnego zaangażowania do aktywnego obywatelstwa - rozwój wolontariatu pracowniczego w Polsce”

W ramach projektu podnosimy wiedzę i kompetencje zarówno obecnych koordynatorów wolontariatu pracowniczego, jak i osób, które chcą się w tym kierunku rozwijać zawodowo. Działania projektu prowadzone są w formie on-line. Realizowane są warsztaty, webinaria, konsultacje on-line, dostęp do kursów e-learningowych, newsletter informacyjny o najważniejszych wydarzeniach dotyczących wolontariatu pracowniczego w skali globalnej. Wydane zostaną także 2 bezpłatne publikacje. Więcej informacji