Analizujemy

Zrozumienie otaczającej rzeczywistości i umiejętność reagowania na informacyjne potrzeby interesariuszy to jeden z kluczowych celów FOB. Każdego roku wspólnie z partnerami prowadzimy badania na tematy ważne dla rozwoju społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 2022 był rokiem, w którym temat zmian klimatu był jednym z priorytetowych dla całego świata biznesu. Dzięki programowi Chapter Zero Poland oraz wsparciu naszego partnera Deloitte i BNP Paribas, udało się zrealizować pierwsze w Polsce badanie na temat świadomości klimatycznej przedstawicielek i przedstawicieli Rad Nadzorczych. Kontynuowaliśmy też tematy związane z zarządzaniem różnorodnością. Sposobnością do tego były obchody dziesięciolecia Karty Różnorodności w Polsce. Przyjrzeliśmy się podejściu do Opieki i pracy, a także zdiagnozowaliśmy znaczenie zarządzania różnorodnością oraz poznaliśmy perspektywy jej rozwoju. W swoich analizach nie ograniczamy się jedynie do ujęcia teoretycznego.adamy to, co dzieje się w przedsiębiorstwach. Raport z drugiej edycji Diversity in Check to zestawienie pokazujące zaawansowanie badanych przedsiębiorstw w staraniach na rzecz zapewnienia włączających warunków pracy.

Podobnie jak CSR tak i zaangażowanie społeczne podlega ewolucji i doskonaleniu. W 2022 zajęliśmy się tematem wolontariatu interwencyjnego odpowiadając na potrzebę konieczności usystematyzowania działań realizowanych przez biznes w odpowiedzi na migrację osób z dotkniętej wojną Ukrainy czy w efekcie szerzej rozumianych kryzysów, takich jak kryzys klimatyczny.

Odrębnym tematem była technologia. Łącząc problematykę społecznej odpowiedzialności z tym, co dzieje się obecnie w świecie wirtualnym, wspólnie z wieloma ekspertkami i ekspertami pochyliliśmy się nad zagadnieniem zrównoważonego śladu cyfrowego. Nowe okoliczności wymagają nowych narzędzi, dzięki którym przedsiębiorstwa dalej praktykować będą odpowiedzialność, rozwijając ją tam, gdzie obecnie każdy z nas spędza dużą część swojego życia zawodowego i prywatnego.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami i badaniami przygotowanymi przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2022 roku.