Wyniki finansowe

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to stowarzyszenie. Zarządzanie finansami w sposób zapewniający trwałość, stabilność i płynność to ważny element umożliwiający osiąganie celów oraz realizację misji i strategii organizacji. Organizacja zorientowana jest na poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania. Realizując cel ekonomiczny FOB przestrzega przepisów prawnych odnoszących się do zasad finansowych w Polsce w tym w szczególności zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości z 29 września (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Mając świadomość ryzyka przerwania i utraty płynności finansowej oraz dokonując stosownych analiz i bieżące korygowanie planów finansowych FOB w sposób zrównoważony podchodzi do osiągania swoim celów ekonomicznych. Dzieje się to również m.in. poprzez rezerwę finansową pozwalająca na przetrwanie okresu spadku przychodów. System monitorowania płynności oraz kondycji finansowej zapewniany jest poprzez coroczny budżet uwzględniający przychody i koszty, rezerwę finansową oraz kwartalne oceny wykonania budżetu i stanu finansów. Rezerwa finansowa dodatkowo pozwala na uruchomienie nieplanowanych projektów lub pokrycie nieplanowanych wydatków. Dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania finansami (w tym powiązania budżetu z planem przepływów pieniężnych i źródłami) możliwa jest elastyczność w podejmowaniu decyzji. Racjonalność decyzji finansowych jest możliwa dzięki wdrożeniu zasad kontroli wewnętrznej (Instrukcje obiegu dokumentów finansowych i księgowych w Stowarzyszeniu). Kontrola służy zapobieganiu tworzeniu kosztów poza założeniami budżetowymi bez zgody zarządzających. Oddzielne procedury (uwzględniające wymagania grantodawców) regulują wydatkowanie środków uzyskanych z dotacji. Każdy z zespołu jest również odpowiedzialny za planowanie i realizację odpowiedniej części budżetu zgodnie z planem.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona w obecnej i dla porównania poprzedniej edycji raportu:

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona w obecnej i dla porównania poprzedniej edycji raportu

2021 2022
Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna 2 333 781,32 2 676 812,89
Podzielona wartość ekonomiczna 2 189 770,42 3 163 304,81
Koszty operacyjne
(do kosztów operacyjnych zaliczono: koszty realizacji działań statutowych, koszty działalności gospodarczej, koszty działalności finansowej oraz koszty finansowe i pozostałe)
2 189 770,42 3 163 304,81
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym: 1 371 516,43 1 647 171,97
- wynagrodzenia netto - umowy o pracę 847 855,87 1 053 429,26
- wynagrodzenia netto - umowy zlecenia i o dzieło 35 072,94 74 095,32
ZUS (płacony przez pracowników i pracodawcę) 488 587,62 587 490.01
Podatek dochodowy od osób fizycznych 110 562,00 151 188,00
Wartość ekonomiczna zatrzymana (wartość ekonomiczna wytworzona - wartość ekonomiczna podzielona)  144 010,90 -486 491,92

Na przychody organizacji składają się środki pochodzące z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej zaprezentowane dla obecnej oraz dla porównania poprzednich edycji raportu, tj. od 2017 r. do 2021 r.

2018 2019 2020 2021 2022
przychody z działalności statutowej 80 005,40 56 736,30 110 000,00 671 061,66 469 630,56
przychody z działalności gospodarczej
1 905 982,27 1 919 868,63 1 980 838,66 1 658 320,33 2 205 855,89
pozostałe przychody operacyjne 6 443,80 994,64 55 057,38 2 292,96 446,24
przychody finansowe 4 308,60 2 327,23 2 106,37 880,20

 

 

Źródła finansowania działań FOB w podziale na przychody z działalności statutowej

2022 %
Składki członkowskie 0,00 -
Darowizny Karta Różnorodności 25 000,00 10,26
Darowizny pozostałe 218 500,00 89,64
1% 239,40 0,10
Dotacje 0,00 -
Pozostałe dotacje 0,00 -
Suma 243 739,40 100,00

Koszty FOB w podziale na koszty rodzajowe w 2021

Pozyskiwane fundusze są wykorzystywane na pokrycie kosztów działalności FOB. Rozkład poszczególnych rodzajów kosztów znaleźć można w poniższej tabeli.

2022 %
koszty realizacji zadań statutowych 1 577 485,48 49,87
koszty działalności gospodarczej 964 080,17 30,48
koszty administracyjne 593 509,88 18,76
koszty finansowe i pozostałe 28 229,28 0,89
Suma 3 163 304,81 100,00

Do organizacji nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszeń standardów i regulacji pozyskiwania funduszy i komunikacji marketingowej. Zgłaszane bywają pytania o zasady udziału w Programie Partnerstwa – odpowiadamy na nie na bieżąco w mailach oraz informujemy poprzez swoją stronę internetową.