Zrównoważone warunki pracy

Jak rozumiemy zrównoważone warunki pracy w FOB?

Zrównoważone warunki pracy

[2-7; 2-8; 401-1; 401-2; 401-3; 403- 3; 405-2]

Wartością każdej organizacji są jej pracownicy i pracowniczki. W FOB tworzymy różnorodny zespół osób, dla których społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój to ważne koncepcje porządkujące relacje społeczne. Są one dla naszego stowarzyszenia źródłem inspiracji i projektów.

Krajobraz pracy postpandemicznej spowodował zmiany w funkcjonowaniu zespołu. Część pracy została przeniesiona do środowiska wirtualnego a zespół stacjonarnie spotykał się2 razy w tygodniu. Elementem zrównoważonych warunków jest system elastycznego czasu pracy (możliwość rozpoczynania i kończenia dnia pracy poza standardowymi godzinami 9-17, okresowe lub stałe zmniejszenie wymiaru etatu, możliwość wykonywania części zadań zdalnie spoza biura).

Zapewnienie dobrych warunków pracy oznacza dbałość o takie elementy jak współpraca, rozwój, stabilne warunki czy współdecydowanie. Zrównoważone warunki pracy w FOB uwzględniają wszystkie te elementy. Dobre warunki pracy to również świadczenia w formie dodatkowej opieki medycznej (POLMED, z których na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać osoby zatrudnione oraz ich bliscy. Wszystkie benefity oferowane są wszystkim pracownikom w takim samym wymiarze poza dopłatami do opieki medycznej. Dopłaty uzależnione są od stażu pracy i wynoszą: 25/m-c dla pracowników zatrudnionych do 2 lat, 25 zł/m-c dla pracowników  zatrudnionych 2-3 lat, 35 zł/m-c dla pracowników zatrudnionych powyżej 3 lat 45 zł/m-c.

Osoby zainteresowane mogły skorzystać z funduszu szkoleniowego. W 2022 skorzystało z niego 9 osób a ze świadczenia urlopowego 19 osób

Na koniec 2022 roku w FOB zatrudnionych było na podstawie umów o pracę 6 pracowniczek i 6 pracowników, w tym 5 osób na czas nieokreślony, 7 osób na czas określony, wszyscy na pełny etat. Średni staż pracy w FOB w 2022 wyniósł 3 lata i 5 miesięcy i jest o 7 miesięcy krótszy od średniego stażu pracy w 2021 r.

W 2022 r. nikt nie korzystał z urlopu macierzyńskiego i z urlopu wychowawczego.

Struktura wieku osób zatrudnionych przedstawiała się następująco:

  • >50 roku życia – 1 osoba
  • 30-50 rok życia – 10 osób
  • <30 roku życia – 1 osoba

Dodatkową informacją o strukturze zatrudnienia jest wskaźnik rotacji wynoszący 23,08% (8 osób z grupy wiekowej 30-50 lat zakończyło współpracę w 2022). Ostatnia zewnętrzna rekrutacja odbyła się w 2022 r. i nowa osoba została zatrudniona od 01 czerwca 2022 r. W 2022 r. współpracę z FOB rozpoczęły sześć osób, tj. kobieta i dwóch mężczyzn w przedziale wiekowym 30-50 lat.

W roku 2022 wskaźnik absencji wyniósł 0,53 % i nie był spowodowany absencją z powodu wypadku. W 2022 r. FOB rekrutował nowych pracowników w rekrutacji zewnętrznej i w wyniku tej rekrutacji zatrudnione zostały trzy osoby.

W roku 2022 z FOB na stałe współpracowało 6 ekspertek zewnętrznych. W ostatnim okresie raportowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu nie współpracowało z wolontariuszkami i wolontariuszami.

W 2022 na stanowiskach koordynatorskich i menedżerskich stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn wyniósł odpowiednio 1,1 (stanowiska koordynatorskie) i 1,04 (stanowiska menedżerskie). Na stanowiskach asystenckich w 2022 r. FOB nie zatrudniał pracowników. Na stanowiskach dyrektorskich w 2022 pracowała 1 kobieta.

Stosunek wynagrodzenia osoby zatrudnionej na najniższym szczeblu do płacy minimalnej wyniósł w 2022 roku 1,42.

FOB respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE) oraz zapisy opracowanej na potrzeby Organizacji Polityce Rekrutacji. Istniejący w organizacji system wynagrodzeń zależy od stanowiska i związanego z nim zakresu obowiązków, doświadczenia, kompetencji, stażu pracy oraz zaangażowania pracownika i pracowniczki. Zasady te dotyczącą osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2022 r. FOB nie zatrudniał pracowników i pracowniczek w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dbając o wysoką jakość i skuteczność wykonywanych obowiązków oraz zwracając uwagę na działania dające możliwość rozwoju zawodowego każda osoba z zespołu podlega regularnej ewaluacji raz na 6 miesięcy. W 2022 r. 100 % zespołu wzięło udział w ewaluacjach. Ze względu na pandemię część ewaluacji odbyło się w systemie on-line.