FOB i interesariusze

[2-29]

Tworzenie trwałych i obopólnie korzystnych relacji z interesariuszami wymaga uważności na to co dzieje się w bliższym i dalszym otoczeniu organizacji. Utrzymywanie relacji z różnymi grupami interesariuszy poprzedzone powinno być poznaniem ich i ich oczekiwań względem organizacji. Nie należy zapominać również o tym, że tworzone relacje polegają na dwukierunkowej wymianie informacji, bieżącym kontakcie oraz współpracy. Tylko dzięki temu możliwe jest osiągnięcie dojrzałego etapu społecznej odpowiedzialności. Forum Odpowiedzialnego biznesu zorientowane jest na relacje z interesariuszami. To dla nich i wspólnie z nimi prowadzi swoje działania statutowe. Punktem wyjścia dla FOB jest współpraca z sektorem biznesu oraz pozostałymi sektorami. Tylko dzięki temu możliwe jest dostarczanie wysokiej jakości wiedzy oraz wsparcie w budowaniu kompetencji ważnych dla zarządzania społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Dzieje się to z wykorzystaniem różnych form współpracy i komunikacji z otwartością na potrzeby oraz oczekiwania interesariuszy, którzy w różnych sytuacjach mogą podzielić się swoimi opiniami czy zgłosić temat, który powinien być podjęty przez FOB.

Kluczową grupą interesariuszy dla FOB jest biznes. To z tym sektorem tworzone są najbardziej trwałe relacje poprzez codzienną współpracę, programy i projekty. Jest to wynik przyjętej misji i celu głównego. Innymi grupami interesariuszy, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia są: administracja publiczna, uczelnie wyższe oraz media, a także inne organizacje pozarządowe. Rezultaty nawiązywanych partnerstw i podejmowanych aktywności znaleźć można w pozostałych częściach raportu.

Komunikacja to nieodłączny element utrzymywania relacji z interesariuszami, kluczowy dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań, wzajemnego poznania, zrozumienia oraz planowania i realizacji aktywności FOB. Mając na względzie wysoką jakość prowadzonych działań oraz gotowość doskonalenia obszarów ważnych dla naszych interesariuszy, regularnie badamy opinie partnerów Programu Partnerstwa czy sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz, tam gdzie to możliwe, dokonujemy oceny realizowanych aktywności. Wypracowany system komunikacji dotyczy nie tylko interesariuszy zewnętrznych, ale i Zespołu. Komunikacja to cel sam w sobie. Dzięki rozwiniętym kanałom dotarcia możemy dzielić się informacjami oraz pozostawać w kontakcie z naszymi interesariuszami.

Prowadzimy następujące kanały komunikacji online:

oraz konta agregujące treści:

Dialog i angażowanie interesariuszy

Grupa interesariuszy Formy komunikacji, dialogu, zaangażowania
Pracownicy/pracowniczki Cykliczne spotkania całego zespołu (krótkie w każdy poniedziałek i czwartek oraz dłuższe na koniec każdego miesiąca), półroczne rozmowy ewaluacyjne z dyrektorką generalną, partycypacja w zarządzaniu, wewnętrzna grupa dyskusyjna, spotkania z Zarządem podczas półrocznych spotkań podsumowująco-planujących oraz na życzenie pracowników/pracowniczek.
Współpracownicy Bieżące informacje zwrotne dotyczące aktualnej współpracy.
Stażyści i wolontariusze Bieżące informacje zwrotne.
Członkowie i członkinie stowarzyszenia FOB Zebrania Członków i Członkiń wg potrzeb w celu omówienia bieżących spraw FOB (średnio raz na kwartał) oraz Walne Zebranie Członków / Członkiń (raz w roku na przełomie maja/ czerwca).

Bieżący kontakt mailowy w razie potrzeby.

Firmy współpracujące z FOB w ramach Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności, Ligi Odpowiedzialnego Biznesu i Chapter Zero Poland Spotkania, rozmowy podsumowujące współpracę, sprawozdania z realizacji umowy (wg ustaleń z firmą), ankiety, newslettery, bezpośrednie mailingi, zapraszanie do udziału w konferencjach, warsztatach i spotkaniach, nagraniach video w charakterze ekspertów, propozycje współpracy przy publikacjach, badaniach i innych projektach FOB.
Inne firmy Badania, konferencje, debaty, panele, szkolenia, wydarzenia otwarte.
Firmy i inne podmioty dostarczające produkty lub usługi dla FOB Bieżące informacje zwrotne.
Administracja publiczna Spotkania, udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności oraz będących jego częścią grupach roboczych, a także w Radzie Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jak też w innych inicjatywach administracji związanych z CSR, m.in. z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Krajowym Punktem Kontaktowym OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, Ministerstwem Finansów, Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej włączanie w tworzenie publikacji i zapraszanie do udziału w wydarzeniach organizowanych przez FOB; opiniowanie dokumentów rządowych; patronaty nad inicjatywami FOB (KR, LOB, KRZR i inne), udział w pracach jury konkursów np. Raporty Zrównoważonego Rozwoju; szkolenia prowadzone przez FOB dla Pracownic i Pracowników administracji.
Pracownicy naukowi i pracownice naukowe Zbieranie opinii, angażowanie w przygotowywanie publikacji i artykułów eksperckich, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze ekspertów, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach.
Studenci i studentki Liga Odpowiedzialnego Biznesu, Program Ambasadorów w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, odpowiedzialnybiznes.pl/lob i strona  LOB na Facebooku, forum dyskusyjne, spotkania, szkolenia, prezentacje, staże i wolontariat.
Media i dziennikarze/ dziennikarki Informacje prasowe, spotkania, zapraszanie do udziału w organizowanych wydarzeniach, zapraszanie do udziału w debatach w charakterze gości, zapraszanie do grona jury w organizowanych konkursach, konkurs Pióro Odpowiedzialności.
Inne organizacje pozarządowe Uczestniczenie w pracach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania i Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.