O raporcie

[2-3; 2-4; 2-5; 2-27; 2-29; 3-1; 3-2; 3-3]

Prezentowany poniżej raport CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu obejmuje rok kalendarzowy 2022 tj. od 1.01.2022 do 31.12.2022. Dane zawarte w poprzednim raporcie nie podlegały żadnym modyfikacjom.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym raportem można kierować do: Agaty Rudnickej (agata.rudnicka@fob.org.pl) oraz Mileny Szabłowskiej – Kurzac (milena.szablowska@fob.org.pl), które są autorkami opracowania.

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania FOB i jej orientację na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem ustalanie tematów istotnych odbywa się w oparciu o bieżące działania, analizę otoczenia, wytyczne i wymagania organizacji krajowych i międzynarodowych w tym:

  • Wytyczne i standardy zawarte w takich dokumentach jak: ISO 26 000, INGO Accountability Charter, Global Compact oraz Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative
  • Wymogi znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych
  • Przepisy prawa unijnego w tym nowe regulacje dotyczące raportowania
  • Agendę dla Zrównoważonego Rozwoju 2030
  • Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka ONZ
  • Kryteria dobrego raportowania zdefiniowane w ramach inicjatywy Konkurs Raporty Zrównoważonego Rozwoju
  • Kluczowe wyzwania i oczekiwania dla sektora pozarządowego zawarte m.in. w Karcie Zasad Działania Organizacji Pozarządowych
  • Plany organizacji na 2022 r. oraz strategię FOB na lata 2022-2024

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem są kluczowe dla organizacji. Ich praktyczna realizacja możliwa jest dzięki bieżącej aktywności opisanej w niniejszym raporcie. Wybór tematów istotnych wiąże się również ze współpracą z partnerami oraz utrzymywaniem relacji z interesariuszami. Budowanie partnerstw z przedstawicielami oraz przedstawicielkami różnych sektorów i reagowanie na złożoną rzeczywistość pozwala nam na sprawne odpowiadanie na identyfikowane potrzeby i oczekiwania. W 2022 FOB nie przeprowadził dodatkowego badania interesariuszy. Dane na ten temat zbierane były na bieżąco w trakcie realizowanej współpracy. Interesariusze, którzy wyrażają zainteresowanie kontaktem z organizacją, chcą zgłosić bezpośrednio swoje potrzeby, wyrazić opinię lub podzielić się swoimi wątpliwościami mogą to zrobić bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za dany projekt lub z osobą odpowiedzialną za zarządzanie całą organizacją. Dane teleadresowe dostępne są publicznie. Do stałych tematów, które FOB traktuje jako kluczowe są te wynikające z Programu Partnerstwa, Karty Różnorodności czy Chapter Zero Poland. Zarządzanie tematami kluczowymi realizowane jest poprzez: współpracę z firmami należącymi do Programu Partnerstwa FOB, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, współpracę międzynarodową, uczestnictwo w pracach instytucji zajmujących się problematyką CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju, prowadzenie badań, publikacje własne, działalność informacyjną, szkoleniową i bezpośrednie wsparcie dla firm.

Kwestie istotne powiązane są również z funkcjonowaniem całego zespołu. Jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie organizacją staram się zapewnić równe i włączające warunki pracy wszystkim zatrudnionym oraz osobom współpracującym, odpowiadać na potrzeby oraz tworzyć przestrzeń do rozwoju (więcej na ten temat przeczytać można w części Zrównoważone Warunki Pracy).

Dane zawarte w raporcie podporządkowane są strukturze raportowania zgodnego z GRI i obejmują zarówno wymiar zarządzania, społeczny jak i środowiskowy Aspekty środowiskowe nie zostały wyodrębnione jako osoba część. Wynika to głównie z wielkości organizacji i związanych z tym trudności z monitorowaniem wielkości emisji. FOB jest organizacją wrażliwą na kwestie środowiskowe i podejmując decyzje uwzględnia swój potencjalny wpływ na środowisko. Pracownicy minimalizują emisje poprzez dojazdy do pracy z wykorzystaniem rowerów/hulajnóg oraz środków komunikacji miejskiej. Tam, gdzie to możliwe w podróżach krajowych stosowany jest transport kolejowy. W przestrzeni biurowe stosujemy takie praktyki jak: oszczędzanie papieru, energii elektrycznej, wydruki na papierze ekologicznym, digitalizacja materiałów, segregacja odpadów, odpowiednia konserwacja i użytkowanie sprzętu komputerowego, korzystanie z kuriera rowerowego po Warszawie. Powrót do rzeczywistości postpandemicznej nie oznaczał rezygnacji z części aktywności zdalnych i wydarzeń online co pozwala zmniejszać obciążenie na środowisko. Obszar środowiskowy jest także ważnym elementem działalności edukacyjnej i upowszechniającej. Bierzemy udział w inicjatywach, które służą uwrażliwianiu na problemy środowiskowe i wspólnie szukamy rozwiązań.

Układ treści w tegorocznej edycji raportu nie zmienił się w stosunku poprzedniego okresu raportowania. Decyzją Zarządu FOB raporty CSR organizacji są publikowane co roku. Niniejszy dokument jest czwartym dokumentem opracowywanym w układzie rocznym.