FOB i Firmy

Forum Odpowiedzialnego Biznesu stwarza przedsiębiorstwom wiele możliwości ułatwiających rozwój w obszarze społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego. Prowadzone inicjatywy służą edukacji i promują koncepcję CSR. Każda firma zainteresowana społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem oraz efektami działalności Forum Odpowiedzialnego Biznesu może:

 • korzystać z informacji i materiałów zamieszczonych na naszym portalu odpowiedzialnybiznes.pl,
 • zamieścić na portalu przygotowany przez siebie artykuł ekspercki na portalu (pod warunkiem, że spełnia kryteria merytoryczne),
 • zapisać się na bezpłatny newsletter „Respo”,
 • korzystać z wszystkich publikacji wypracowanych w ramach działań FOB, dostępnych na portalu,
 • uczestniczyć w organizowanych przez nas konferencjach, spotkaniach, Targach itp. (niektóre z tych wydarzeń są odpłatne),
 • dołączyć do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności (przy spełnieniu wymaganych warunków) i korzystać z newsletterów tematycznych, spotkań, konferencji,
 • zgłosić swoje dobre praktyki do corocznego Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

 

 

PROGRAM PARTNERSTWA

Program Partnerstwa (PP) to kompleksowy program współpracy FOB z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do rozwoju idei CSR w Polsce. Do programu dołączyć można po spełnieniu określonych wymagań. Przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą w ramach PP muszą wykazać się określonym dorobkiem w zakresie odpowiedzialnego biznesu oraz gotowością do własnego rozwoju w tym zakresie, a także do podjąć zobowiązanie na rzecz przestrzegania i szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu. Członkowie wyrażają akceptację dla procedury postępowania w przypadku pojawienia się informacji o działaniu Partnera Strategicznego niezgodnych z międzynarodowymi standardami odpowiedzialnego biznesu. Partnerzy angażują się finansowo (część środków przekazywana jest na działalność statutową stowarzyszenia). O włączeniu nowego podmiotu do programu decydują pozostali partnerzy oraz Zarząd FOB (konieczny jest brak sprzeciwu ze strony Zarządu FOB oraz firm już przynależących do Programu). Udział w PP niemożliwy jest dla firm branży erotycznej oraz produkcji i handlu bronią. Przedsiębiorstwa, które są w PP biorą udział w projektowaniu i wdrażaniu działań planowanych na dany rok oraz mają możliwość zaprezentowania rozwiązań danej firmy w ramach spotkań PP. Podsumowaniem bieżących osiągnięć jest półroczna ankieta ewaluacyjna działań programu partnerstwa.

Więcej o zasadach uczestnictwa w Programie Partnerstwa czytaj na stronach 51-53 w Raporcie społecznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2011-2013 oraz tutaj

Tabela: Liczba partnerów strategicznych i wspierających w latach 2013 i 2014

 

2013*

2014*

Liczba Partnerów Strategicznych

40

46

Liczba Partnerów Wspierających

9

10

*Stan na koniec danego roku kalendarzowego

Źródło: Dokumenty wewnętrzne FOB

 

Firmy, które dołączyły do Programu Partnerstwa w latach 2013 i 2014: Lyreco, Carrefour Polska, KGHM Polska Miedź, Polska Telefonia Cyfrowa, Grupa Sanofi w Polsce, Polpharma, BASF, Bank Zachodni WBK, Bank BGŻ, Henkel, Jeronimo Martins, Leroy Merlin, Polskie LNG, Tauron Polska Energia oraz jako PW Garden of Words, Progressive Partners, Laboratorium EE;

Firmy, które zakończyły współpracę z FOBem w ramach Programu Partnerstwa w latach 2013 i 2014:
Danone sp. Z o.o., BRE Bank, Lafarge, partner grupowy: Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Górnośląska Spółka Gazownictwa, Karpacka Spółka Gazownictwa, Pomorska Spółka Gazownictwa, Aviva, Grupa Hotelowa Orbis, Microsoft || Shell, ABB oraz Lemon, Havas PR, Livingmedia;

PARTNERZY FOB W 2013 ROKU (stan na 31.12.2013)

Partnerzy Strategiczni

ABB w Polsce, Antalis, Bayer, British American Tobacco, Carrefour, CEMEX Polska, Citi Handlowy, firmy z systemu Coca-Cola, Deloitte, Fortum Power & Heat, Gaz-System S.A., GlaxoSmithKline, Grupa LOTOS, Grupa Sanofi w Polsce, Grupa Żywiec, IKEA Retail, KGHM, Kompania Piwowarska S.A., KPMG, L'Oreal, Lyreco, Metro Group, Nestle Polska, Orange Polska, PKN Orlen, PGNiG S.A., Polpharma, Polska Telefonia Cyfrowa, ProLogis, PwC, Procter & Gamble, Provident Polska, PZU, RWE Polska, Shell Polska, Siemens, Skanska, Tchibo Warszawa, Totalizator Sportowy, Unilever

Partnerzy Wspierający

Biuro Tłumaczeń KONTEKST, Grupa Boss, Instytut Monitorowania Mediów, Lemon, Libra Print, Pracownia Gier Szkoleniowych, PROFES, SARE, Laboratorium EE

Partnerzy FOB w 2014 roku (stan na 31.12.2014)

Partnerzy Strategiczni:

Antalis, Bank BGŻ, Bank Zachodni WBK, BASF Polska Sp. z o.o., Bayer, British American Tobacco, Carrefour, CEMEX Polska, Citi Handlowy, firmy z systemu Coca-Cola, Deloitte, Fortum Power & Heat, Gaz-System S.A., GlaxoSmithKline, Grupa LOTOS, Grupa Sanofi w Polsce, Grupa Żywiec, Henkel, IKEA Retail, Jeronimo Martins, KGHM, Kompania Piwowarska S.A., KPMG, Leroy Merlin, L'Oreal, Lyreco, Nestle Polska, Orange Polska, PKN Orlen, PGNiG S.A., Polpharma, Polskie LNG, ProLogis, PwC, Procter & Gamble, Provident Polska, PZU, RWE Polska, Siemens, Skanska, Tauron Polska Energia, Tesco Polska, T-mobile Polska, Tchibo Warszawa, Totalizator Sportowy, Unilever

Partnerzy Wspierający

Agencja Garden of Words, Biuro Tłumaczeń KONTEKST, Grupa Boss, Instytut Monitorowania Mediów, Laboratorium EE, Libra Print, Pracownia Gier Szkoleniowych, PROFES, SARE, Progressive Partners.

 

Prawie 50 firm, które współpracują, tworzą wspólnie publikacje i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami to unikalna inicjatywa. Program Partnerstwa funkcjonuje równolegle z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako pierwsza platforma w Polsce od 15 lat dając firmom sposobność do włączania zagadnienia odpowiedzialności biznesu do ich strategii działania, możliwości networkingu oraz wiedzę i narzędzia do działania. Przede wszystkim jednak, jest pierwszą i jedyną tego typu grupą ludzi, liderów/ek, menadżerów/ek, którzy swoją codzienną pracą dokładają cegiełki do rozwoju CSR w Polsce.

Magdalena Andrejczuk
menadżerka Programu Partnerstwa FOB

W latach 2013-2014 Partnerzy Strategiczni Forum mieli możliwość uczestnictwa w następujących inicjatywach:

 • 4 spotkaniach z ekspertami: dr Michaelem Addo, członkiem grupy roboczej ONZ ds. biznesu i praw człowieka (24.01.2013), Collinem Beaven’em, dziennikarzem, pisarzem, aktywistą, pomysłodawcą eksperymentu No Impact Man (23.05.2013), Paulem Hermanem, autorem książki „Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych” i metodologii HIP (27.06.2013), Markiem Krawczyńskim, architektem, dyrektorem Fundacji Polska Przyszłość – w ramach spotkania „Cały naród buduje zrównoważoną stolicę”,
 • 4 spotkaniach tematycznych: Współpraca biznesu i ekonomii społecznej (17.05.2013), Komunikacja CSR (24.09.2013), Raportowanie 3.0, czyli jak optymalizować raportowanie w firmie (20.05.2014), Etyka i compliance (2014),
 • 2 śniadaniach biznesowych - „Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom” (26.11.2013) z udziałem Jeremego Brooksa, członka zarządu Transparency International, przewodniczącym grupy roboczej Principle Group przy Global Compact oraz „O Zrównoważonych zamówieniach publicznychi nie tylko” (27.03.2014) z udziałem Marcina Skowrona, głównego specjalisty w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych i Zrinki Percic, prawniczki, ekspertki ds. zamówień publicznych,
 • 2 szkoleniach: „Odpowiedzialność społeczna w łańcuchu dostaw. Praktyczne aspekty” (06.06.2013) oraz GRI-G4 – czyli nowa generacja wytycznych do raportowania (12.02.2014),
 • Grupie Roboczej 2013 „Ekologia przyszłości”, której celem była analiza poziomu wiedzy i stopnia rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku w kontekście zmian zachodzących w świadomości konsumenckiej i ich wpływu na biznes. W ramach grupy odbyły się 4 spotkania (21.02, 20.03, 18.04, 20.06) z udziałem eskpertów środowiskowych z firm i spoza środowiska biznesowego.
 • Grupie Roboczej 2014 „Dialog społeczny i budowanie relacji z interesariuszami”w ramach, której odbyło się 6 spotkań., a w jej ramach 6 spotkań (22.01, 19.02, 19.03, 23.04, 28.05, 11.06),Celem grupy była wymiana doświadczeń i wiedzy oraz prezentacja dobrych praktyk. Wynikiem prac jest publikacja stanowiąca praktyczne narzędzie dla firm zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem dialogu społecznego w firmach,
 • Pilotażowej turze eksperymentu „Tydzień inny niż wszystkie”, realizowanego przez Fundację Sendzmira powstałego w wyniku współpracy z No Impact Project i Colinem Beavanem (No Impact Man). Pilotażowa tura Eksperymentu miała na celu adaptację Przewodnika do Eksperymentu do polskich warunków oraz promocję Eksperymentu. W turze pilotażowej udział wzięło: 80 osób - w tym przedstawiciele firm zrzeszonych w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, blogerzy, piszący o tematach ekologicznych, koła naukowe oraz członkowie nieformalnej sieci LAPNET.

Dodatkowo przedsiębiorstwa współpracujące z FOB-em miały okazję:

 • wziąć udział w Klubie Liderów i Liderek CSR (spotkania w marcu i we wrześniu 2014) – spotkania wybranego grona osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie CSR, na samodzielnych stanowiskach kierowniczych, wyznaczające kierunki działań w tym obszarze w swoich firmach,
 • zaangażować się w CSR w praktyce (odwiedziny w cementowni Chełm firmy Cemex Polska oraz Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku)
 • skorzystać z sekcji dostępnej tylko dla Partnerów Strategicznych na portalu odpowiedzialnybiznes.pl,
 • zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi Odpowiedzialnego biznesu z 27 newsletterów: 12 w 2013 roku i 15 w 2014 roku.

Zobacz publikacje wypracowane w FOB z udziałem firm Programu Partnerstwa:

analizy tematyczn:

pozostałe publikacje:

W mojej ocenie propozycja Programu Partnerstwa z jaką FOB wychodzi do biznesu jest bardzo potrzebna. Po pierwsze, dzięki niej powstaje bodaj największe repozytorium dobrych praktyk z dziedziny CSR. Program stymuluje również pracę w grupach roboczych, a jej rezultatem są m.in. wymiana wiedzy i ciekawe, unikatowe na rynku publikacje. Istotną wartością programu jest również to, że stoi na straży standardów odpowiedzialności i dzięki merytorycznemu zapleczu FOB może je odpowiednio kształtować

Małgorzata Szlendak z Nestle, manager programu

PROGRAM EDUKACYJNY KARTY RÓŻNORODNOŚCI

Program Edukacyjny Karty Różnorodności powstał w oparciu o ideę Karty Różnorodności i jest fakultatywnym programem dla firm zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i wdrażaniem zarządzania różnorodnością w swojej praktyce biznesowej, jak również wymianą doświadczeń z innymi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do programu wyrażają gotowość do wdrażania i rozwijania zarządzania różnorodnością we własnej praktyce biznesowej. Ich zaangażowanie finansowe w części przekazywane jest na wsparcie promocji różnorodności wśród innych firm, organizacji i instytucji. Mają możliwość wzięcia udziału w projektowaniu i wdrażaniu inicjatyw programowych w tym wskazania tematów do podjęcia w ramach działań planowanych na dany rok, zaprezentowania rozwiązań danej firmy w ramach spotkań KR, zaprezentowania swoich działań podczas konferencji poświęconych zarządzaniu różnorodnością oraz dzielenia się praktykami w publikacjach przygotowywanych przez FOB. W ramach programu organizowane są spotkania ewaluacyjne z firmami, poświęcone ocenie minionego okresu współpracy i identyfikowaniu potrzeb oraz oczekiwań dotyczących dalszej współpracy.

Program edukacyjny Karty Różnorodności to dla nas przede wszystkim edukacja poprzez wymianę doświadczeń z innymi firmami na temat dobrych praktyk zarządzania różnorodnością. To inspiracja i motywacja do nowych działań, ale też możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami i zachęcenia innych do zmian w ich organizacji. To także możliwość zadawania trudnych pytań i pozyskania szczerych odpowiedzi, jak radzić sobie z przeszkodami – zarówno tymi w naszych głowach, jak i tymi w wewnątrz organizacji.

Monika Kulik
Ekspertka ds. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu
w Orange Polska

Liczba firm uczestniczących w programie edukacyjnym Karty Różnorodności  w latach 2013 i 2014

  2013 2014
Liczba firm uczestniczących w Programie Edukacyjnym KR 18 firm 20 firm

Źródło: Dokumenty  wewnętrzne FOB

 

W latach 2013-2014 firmy należące do Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności miały możliwość uczestnictwa w następujących inicjatywach:

 • 9 spotkaniach tematycznych i spotkaniu z ekspertem
  • dr Michaelem Addo (wspólne dla firm KR i PP, 26.01.2013),
  • Tematy poszczególnych spotkań dotyczyły takich kwestii jak: Osoby LBGT w miejscu pracy (06.03.2013),
  • Wdrażanie KR (10.04.2013),
  • Osoba niepełnosprawna w miejscu pracy (13.03.2013),
  • Zarządzanie wiekiem i współpraca międzypokoleniowa w miejscu pracy (29.11.2013),
  • Work-life balance, czyli jak żyć sobą, pracą, rodziną i domem (28.02.2014),
  • Zarządzanie różnorodnością w procesie rekrutacji (26.09.2014),
  • Kobieca sieć w organizacji (10.10.2014),
  • Komunikacja wewnętrzna a zarządzanie różnorodnością (26.09.2014);
 • 2 szkoleniach
  • 2-dniowe szkolenia na temat Karty Różnorodność (Basic i advance; 14-15/05/2013),
  • 1-dniowe szkolenie Od stereotypów do poszanowania i równości (11.04.2014);
 • Wizycie studyjnej fińskich przedstawicieli Karty Różnorodności (18.10.2013),
 • Konferencji High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth” (17.10.2013)
 • I Ogólnopolskim Dzieniu Różnorodności (23.05.2014),
 • Panelu „Potencjał różnorodności – odkrywamy fakty, demaskujemy mity” przygotowany we współpracy z Konfederacją Lewiatan; Kongres Kobiet (9.05, Warszawa) ,
 • Badaniu “Zarządzanie różnorodnością oraz jego efekty wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności w Unii Europejskiej (2014)”,
 • oraz miały możliwość zapoznania się z 8 kwartalnymi newsletterami.

 

Publikacje, w których firmy z Programu Edukacyjnego KR dzielą się swoimi doświadczeniami:

W kontekście zbliżającego się obowiązku raportowania danych pozafinansowych i zarządzania różnorodnością, które nakłada dyrektywa unijna na część podmiotów gospodarczych, a także w obliczu wyzwań, które niesie zmieniająca się struktura pracowników, inicjatywy takie jak Karta Różnorodności zyskują na znaczeniu. To dobrze. Właśnie takie działania – edukacyjne i promocyjne, podkreślające korzyści ze świadomego budowania różnorodnych zespołów pracowniczych, mogą sprawić, że przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane do raportowania społecznego oraz – co ważniejsze – do podejmowania przyszłych wyzwań i odpowiadania na zmiany na rynku pracy.

Ewa Leśniowolska, menadżerka programu Karty Różnorodności

RANKING ODPOWIEDZIALNYCH FIRM

Ranking istnieje od roku 2007, stanowi zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. VIII i IX edycja (2013 i 2014 rok) realizowana była przy partnerskiej współpracy Dziennika Gazety Prawnej, PwC i FOB. Za merytoryczne przygotowanie ankiety odpowiadają Bolesław Rok oraz Jarosław Horodecki.

Ankieta rankingu jest co roku modyfikowana, co ma na celu uwzględnienie zmian zachodzących na rynku i wzrastający poziom realizacji społecznej odpowiedzialności przez firmy, a także uwag i opinii uczestników rankingu. Weryfikacja prawidłowości udzielanych w ankiecie odpowiedzi przez firmy jest realizowana przez PwC.

Od 2012 Rankingowi towarzyszy dodatkowe zestawienie – Lista Firm Społecznie Odpowiedzialnych – skrócona i uproszczona wersja ankiety dla firm mniej zaawansowanych we wdrażaniu CSR.