Zrównoważona przyszłość

Forum Odpowiedzialnego podejmuje tematy ważne dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozumiejąc, że wiele spośród współczesnych problemów społecznych i środowiskowych możliwych będzie do rozwiązania dopiero w następnych latach,  wpieramy inicjatywy i projekty, które pokazują co i jak należy zrobić by partycypować w osiąganiu rozwoju zrównoważonego. FOB współpracując z różnymi grupami interesariuszy, realizując swoje projekty, edukując, tworząc opinie i inicjując różne działania chce uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów.

Warsztaty, konferencje oraz wydarzenia organizowane przez FOB są znakomitą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.  Czerpiemy ze wspólpracy z FOB wiele cennej wiedzy i nauki. Korzystaliśmy z pomocy Forum  przy wdrażaniu programu wolontariatu pracowniczego w CEMEX. Wspólnie zorganizowaliśmy także wyjazd do naszej Cementowni w Chełmie dla mediów, organizacji społecznych i instytucji, w ramach projektu "CSR w praktyce". Dzięki Forum czynnie angażujemy się w prowadzenie dialogu społecznego z naszymi interesariuszami, którym przedstawiamy nasze działania na polu zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że FOB będzie aktywnie wspierać firmy w Polsce, dla których zrównoważony rozwój jest istotnym aspektem działalności, promując w dużej szczególności tak ważną ideę dialogu społecznego z interesariuszami.

Izabella Claudia Rokicka Communications, Sustainability & Public Affairs Director

FOB jest partnerem krajowym WBCSD. Organizacja współtworzyła Polską Wizję Zrównoważonego Biznesu dla Polski oraz angażuje się w prace grup roboczych działających przy Ministerstwie Gospodarki, których zadaniem jest praca nad wdrożeniem konkretnych rozwiązań związanych z realizacją postulatów zawartych w Wizji. Zakres tematyczny grup roboczych zgodny był z obszarami określonymi w raporcie (zrównoważona konsumpcja, odnawialne źródła energii, partnerstwa publiczno-prywatne, zazielenianie nowej perspektywy finansowej, innowacje społeczne). W 2013 zrealizowano II etap prac grup roboczych w ramach „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, który nawiązuje do raportu Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD). W czasie spotkania 10 marca 2014 miała miejsce inauguracja III etapu prac a 17 kolejnych firm podpisało Deklarację Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w której zawarto 10 kluczowych wyzwań, w ramach których biznes powinien się angażować na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych.

Krajowi partnerzy World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) są niezbędni do pracy, jaką wykonujemy. Dzięki naszej silnej sieci organizacji partnerskich, z udziałem tysięcy liderów biznesu w ponad 70 krajach, jesteśmy w stanie dokonywać niezbędnych zmian. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (RBF), nasza globalna sieć partnerów w Polsce, daje duży wkład w światową dyskusję o tym jak pobudzić społeczności biznesowe do tworzenia trwałej przyszłości dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu działa na rzecz społecznej odpowiedzialności i przywództwa w obszarze zmian klimatu dając możliwość zmiany w kierunku rozwoju zrównoważonego w Polsce. Bliska współpraca WBCSD i FOB to wartość dodana i wsparcie dla biznesu, które pozwala skupić się na kwestiach, które mają wpływ na ich przyszłość. FOB jako członek Global Network pracuje wspólnie z WBCD nad budową efektywnych platform, które pomagają skalować wpływy oraz dają dostęp wpływowym liderom biznesu, decydentom oraz opiniotwórcą na poziomie regionalnym i krajowym. Wspólne podejście obu organizacji do globalnych i lokalnych rozwiązań pomoże nam znaleźć się tam, gdzie chcemy być w roku 2050-by żyć dobrze na świecie z 9 miliardami innych ludzi w granicach wydajności naszej planety.

Rabab Fayad, Director, Global Network, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Tematem, który poddaliśmy szerszej dyskusji w 2014 są zrównoważone miasta. Już od kilku lat temat miast znajduje się w kręgu zainteresowań FOBu, ze względu na to, że jest to zagadnienie ważne nie tylko dla grup obywateli, ruchów miejskich, ale także z punktu widzenia biznesu. Zaangażowanie biznesu w sprawy miasta ma różnoraki charakter: z jednej strony mogą to być działania firm skierowane do miasta, w tym ich włodarzy (tu szczególnie różnorodne rozwiązania technologiczne służące lepszemu zarządzaniu, czy poprawie stanu środowiska naturalnego), z drugiej partycypuje w procesach monitorowania działań administracji publicznej (prace nad Krajową Polityką Miejską), które mogą być ważne z punktu widzenia biznesu w mieście. Wyzwania ale i możliwości, przed jakimi stoi biznes w odniesieniu do wkładu, jaki może wnieść w ramach spełniania zasad zrównoważonego rozwoju jest bardzo szeroki. Obejmuje kwestie technologiczne, społeczne, środowiskowe. Chcąc popularyzować temat FOB wydał analizę tematyczną "Biznes na rzecz zrównoważonych miast", w której znaleźć można najważniejsze wyzwania rozwoju zrównoważonego stojące przed miastami. Inną publikacją jest "Magazyn Miasta. Wspólna odpowiedzialność. Biznes na rzecz zrównoważonych miast.

Momentem kulminacji były Targi CSR 2014, podczas których cała niemal telewizja internetowa która towarzyszyła targom, była poświęcona temu tematowi.

W czerwcu 2014 roku odbyło się spotkanie z Agnieszką Siłuszek, która z ramienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zaangażowana jest w prace nad Krajową Polityką Miejską, dokumentem, który ma wyznaczać na najbliższe lata rozwój organizmów miejskich w Polsce. Latem 2014 w cyklu artykułów na portalu odpowiedzialnybiznes.pl pod hasłem Lato w mieście FOB także poruszał ten temat. Jesienią 2014 (25.11) odbyło się spotkanie z ekspertem (Mark Krawczyński) - „Cały naród buduje zrównoważoną stolicę” (25.11.2014) - dyskusja z udziałem współczesnych budowniczych zrównoważonej, przyjaznej mieszkańcom Warszawy. Po spotkaniu odbył się pokaz filmu: “Jak Feniks z popiołów” poświęconemu powojennej odbudowie Starówki w Warszawie.

Dając ten skromny wkład w debatę na temat przyszłości zrównoważonych miast mamy nadzieję, że temat będzie przedmiotem zainteresowania kolejnych przedsiębiorstw, które znajdując inspirację przyłączą się do ruchu na rzecz zrównoważonej przyszłości.